č. j. 6 Azs 178/2005-69

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobce: T. G . , zastoupen JUDr. Martinem Šmerdou, advokátem, se sídlem Brno, Vránova 39, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 36 Az 854/2003-29 ze dne 30. 9. 2004,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovenému zástupci žalobce, advokátu JUDr. Martinu Šmerdovi, s e odměna za zastupování n e p ř i z n á v á .

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen stěžovatel ) včas podanou kasační stížností napadl rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 36 Az 854/2003-29 ze dne 30. 9. 2004, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného č. j. OAM-2614/VL-11-ZA08-2003 ze dne 19. 9. 2003, kterým nebyl stěžovateli udělen azyl.

Dne 22. 11. 2005 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno stěžovatelovo podání, z jehož obsahu vyplývá, že stěžovatel bere podanou kasační stížnost v celém rozsahu zpět. Přestože byl stěžovatel zastoupen advokátem, mohl takový úkon učinit i osobně, což se také stalo.

Podle § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ), soud usnesením řízení zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Vzal-li tedy stěžovatel svoji kasační stížnost zpět, Nejvyšší správní soud řízení podle § 47 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. zastavil.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., neboť v případě zastavení řízení nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Stěžovateli byl usnesením Krajského soudu v Brně č. j. 36 Az 854/2003-61 ze dne 24. 3. 2005 ustanoven zástupcem pro řízení o kasační stížnosti advokát JUDr. Martin Šmerda.

Z obsahu spisu nevyplynulo, že by po svém ustanovení učinil úkon právní služby, proto mu odměna nebyla přiznána.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. prosince 2005

JUDr. Milada Tomková předsedkyně senátu