č. j. 6 Azs 154/2006-67

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Milady Tomkové, JUDr. Brigity Chrastilové, JUDr. Ludmily Valentové a Mgr. et Bc. et Ing. Radovana Havelce v právní věci žalobkyně: I. V . , proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, poštovní přihrádka 21/OAM, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. 36 Az 247/2004-36 ze dne 15. 3. 2006,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Shora uvedeným usnesením Krajského soudu v Brně byl zamítnut návrh žalobkyně na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti proti rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 22. 12. 2005, č. j. 36 Az 247/2004-24, kterým byla zamítnuta žaloba směřující proti rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 10. 2004, č. j. OAM-2564/VL-10-ZA09-2004.

Ve smyslu daného poučení podala žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) proti usnesení krajského soudu, jež jí bylo doručeno dne 11. 3. 2006, kasační stížnost, která byla stěžovatelkou podána osobně u Krajského soudu v Brně dne 26. 5. 2006 (kasační stížnost tedy nebyla podána v zákonné lhůtě a je zjevně opožděná).

Podle ustanovení § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), kasační stížnost musí být podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Podle věty třetí citovaného ustanovení zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout, neboť se jedná o lhůtu zákonnou.

Stěžovatelka byla řádně poučena, že kasační stížnost lze podat do dvou týdnů po doručení usnesení ve smyslu ustanovení § 106 odst. 2 s. ř. s. Stěžovatelka však podala kasační stížnost až dne 26. 5. 2006, tedy po marném uplynutí lhůty, jež uplynula dnem 25. 5. 2006.

Krajský soud v Brně po podání kasační stížnosti postupoval ve smyslu ustanovení § 108 odst. 1 s. ř. s. a předložil kasační stížnost se spisy Nejvyššímu správnímu soudu. Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než ve smyslu ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s.

(za použití § 120 s. ř. s.) kasační stížnost jako zjevně opožděnou odmítnout. Za této situace, kdy Nejvyšší správní soud o kasační stížnosti rozhodl, se z důvodu nadbytečnosti již samostatně nezabýval návrhem na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (v tomto případě kasační stížnost) odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. března 2007

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu