č. j. 6 Azs 153/2006-40

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Brigity Chrastilové, JUDr. Milady Haplové, JUDr. Ludmily Valentové a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobce: O. F . , zastoupen Mgr. Petrem Novákem, advokátem, se sídlem Praha 9, Pod Pekárnami 157/9, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. 2. 2006, č. j. 64 Az 110/2005-23,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

III. Ustanovenému zástupci stěžovatele s e odměna za zastupování v řízení o kasační stížnosti n e p ř i z n á v á .

Odůvodnění:

Rozhodnutím žalovaného ze dne 1. 9. 2005, č. j. OAM-1596/VL-07-04-2005, byla žádost o azyl žalobci (dále jen stěžovatel ) zamítnuta jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ).

Proti tomuto rozhodnutí podal stěžovatel žalobu ke Krajskému soudu v Ostravě, který rozhodl v záhlaví blíže označeným usnesením tak, že řízení podle § 33 zákona o azylu zastavil a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení.

Proti shora uvedenému usnesení krajského soudu podal stěžovatel kasační stížnost.

Proti rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví je podle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), možné podat kasační stížnost do dvou týdnů od jeho doručení. Podle § 40 odst. 4 s. ř. s. je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence. Napadené usnesení Krajského soudu v Ostravě bylo zasláno ustanovenému opatrovníkovi stěžovatele a podle připojené doručenky mu bylo doručeno dne 6. 3. 2006. Stěžovatel tedy mohl podat kasační stížnost do 20. 3. 2006. Stěžovatel však podal kasační stížnost na poštu dne 21. 3. 2006. Tato kasační stížnost tak byla podána opožděně a Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než ji podle § 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítnout.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá při odmítnutí kasační stížnosti žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení. Ustanovenému zástupci stěžovatele nebyla odměna za zastupování v řízení o kasační stížnosti přiznána, neboť zástupce přes výzvu soudu nesdělil, jaké úkony právní pomoci ve věci učinil, a ani z obsahu soudního spisu Nejvyšší správní soud žádné takové úkony nezjistil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. srpna 2006

JUDr. Milada Tomková předsedkyně senátu