č. j. 6 Azs 152/2006-54

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Brigity Chrastilové, JUDr. Milady Tomkové, JUDr. Ludmily Valentové a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobce: M. S . , zastoupen opatrovnicí B. S., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. 1. 2006, č. j. 56 Az 142/2005-34,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím žalovaného č. j. OAM-668/LE-PA03-PA03-2005 ze dne 29. 9. 2005 byla žalobci (dále jen stěžovatel ) žádost o azyl zamítnuta jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. k) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ).

Proti tomuto rozhodnutí podal stěžovatel žalobu ke Krajskému soudu v Brně, který rozhodl v záhlaví blíže označeným usnesením tak, že žalobu odmítl a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení. Usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 6. 3. 2006.

Proti tomuto usnesení krajského soudu byla podána dne 8. 3. 2006 kasační stížnost, která však nebyla stěžovatelem podepsána.

Jednou z povinných obecných náležitostí kasační stížnosti proti rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví je vlastnoruční podpis stěžovatele [§ 106 odst. 1, § 37 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. )]. Krajský soud stěžovatele usnesením ze dne 10. 3. 2006 vyzval, aby chybějícím vlastnoručním podpisem svá podání doplnil, a to ve lhůtě jednoho měsíce. Stěžovatel však na výzvu nijak nereagoval. Z původně odstranitelné procesní překážky se tak stala neodstranitelná procesní překážka, neboť chybějící podpis znamená, že není možno zjistit, zda kasační stížnost byla projevem stěžovatelovy vůle domáhat se tímto podáním u soudu ochrany svého veřejného subjektivního práva či nikoli.

Pro tento nedostatek není možno v řízení pokračovat a Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítnout.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá při odmítnutí kasační stížnosti žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. července 2006

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu