č. j. 6 Azs 151/2006-71

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobce: M. C h . , zastoupen JUDr. Alexejem Bílkem, CSc., advokátem, se sídlem V Závětří 4, Praha 7, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j. 14 Az 5/2004-27 ze dne 11. 4. 2005,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen stěžovatel ) podal kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 2. 12. 2003, č. j. OAM-3130/VL-07-P05-2003, kterým stěžovateli nebyl udělen azyl. V této stížnosti požádal o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti soudem. Krajský soud v Ústí nad Labem této žádosti vyhověl a dne 11. 4. 2005 ustanovil zástupcem stěžovatele JUDr. Alexeje Bílka, advokáta. Stěžovateli bylo usnesení (č. j. 14 Az 25/2004-27) doručeno 15. 4. 2005, ustanovenému advokátu dne 18. 4. 2005.

Dne 8. 6. 2006 byla u Krajského soudu v Ústí nad Labem podána kasační stížnost proti uvedenému usnesení s tím, že je stiženo zmatečností, neboť bylo vydáno soudní tajemnicí.

Nejvyšší správní soud nejprve zkoumal, zda kasační stížnost byla podána včas a zda se jí tak lze věcně zabývat. Podle § 106 odst. 2 věty první zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), kasační stížnost musí být podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Podle věty poslední téhož ustanovení nelze zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti prominout.

Z obsahu předloženého soudního spisu vyplývá, že stěžovateli bylo napadené usnesení doručeno 15. 4. 2005.

Musí-li být kasační stížnost podle § 106 odst. 2 s. ř. s. podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, pak lhůta pro její podání uplynula dne 29. 4. 2005. Byla-li tedy kasační stížnost podána až dne 8. 6. 2006, stalo se tak evidentně po zákonem stanovené lhůtě, jejíž zmeškání nelze prominout, a byla tak podána opožděně. Na tomto závěru nic nemění ani skutečnost, že uplatněný důvod byl zdejší soud oprávněn uplatnit i ex offo, nemůže tak však učinit v případě, že kasační stížnost byla podána s více než jednoroční prodlevou.

Ze shora uvedených důvodů proto Nejvyšší správní soud postupoval podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. a kasační stížnost odmítl.

Byl-li návrh na zahájení řízení odmítnut, žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (§ 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. června 2006

JUDr. Milada Tomková předsedkyně senátu