č. j. 6 Azs 151/2005-46

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Milady Tomkové v právní věci žalobkyně: T . T. L., zastoupena Mgr. Markem Sedlákem, advokátem, se sídlem Příkop 8, Brno, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, poštovní přihrádka 21/OAM, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. 11. 2004, č. j. 55 Az 929/2003-19,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou ke Krajskému soudu v Brně se žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) domáhala zrušení shora označeného usnesení Krajského soudu v Brně, kterým byla odmítnuta její žaloba směřující proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 24. 11. 2003, č. j. OAM-5216/VL-18-05-2003; a o nákladech řízení bylo rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu.

Krajský soud v Brně po podání kasační stížnosti postupoval ve smyslu ustanovení § 108 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), a předložil kasační stížnost se spisy Nejvyššímu správnímu soudu.

Podáním ze dne 25. 3. 2006, které bylo doručeno Krajskému soudu v Brně dne 28. 3. 2006 a postoupeno tímto soudem Nejvyššímu správnímu soudu dne 29. 3. 2006, vzala stěžovatelka svůj návrh výslovně zpět s odůvodněním, že se provdala za občana České republiky, rovněž jejich syn je občanem ČR, a z tohoto důvodu stěžovatelka na své kasační stížnosti dále netrvá, neboť chce požádat o povolení k pobytu. Poněvadž projev vůle, jímž došlo k zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti a je podle vyjádření stěžovatelky činěn zcela dobrovolně, Nejvyšší správní soud řízení zastavil v souladu s ustanovením § 47 písm. a) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.). Za této procesní situace pozbylo na významu rozhodovat o návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3 věta prvá s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.), podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. dubna 2006

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu