č. j. 6 Azs 143/2006-54

US NES EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudkyň JUDr. Milady Haplové a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobce: O. S . , zastoupen opatrovníkem Mgr. J. K., zastoupen Mgr. Romanem Ambrožem, advokátem, se sídlem v Brně, Vinohrady 45, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové č. j. 30 Az 21/2005-24 ze dne 11. 10. 2005,

takto:

I. Řízení s e za s t a v u je .

II. Žádný z účastníků ne má právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovenému právnímu zástupci, Mgr. Romanovi Ambrožovi, odměna za zastupování a náhrada hotových výdajů s e ne při z ná v á .

O důvo dně ní :

Žalobce (dále jen stěžovatel ) napadá kasační stížností rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové č. j. 30 Az 21/2005-24 ze dne 11. 10. 2005, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného č. j. OAM-470/VL-10-K01-2005 ze dne 21. 3. 2005, jímž žalovaný rozhodl tak, že se stěžovateli neuděluje azyl a nevztahují se na něj ani překážky vycestování.

Kasační stížnost byla podána přímo u Nejvyššího správního soudu dne 29. 11. 2005. Nejvyšší správní soud ji proto postoupil Krajskému soudu v Hradci Králové k provedení úkonů podle § 108 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ). Kasační stížnost stěžovatel podal aniž byl zastoupen právním zástupcem, přílohou kasační stížnosti požádal o jeho ustanovení. Jako adresu pro doručování uvedl stěžovatel ve své kasační stížnosti Š. 11, B..

Ze soudního spisu Nejvyšší správní soud zjistil, že dne 25. 1. 2006 Krajský soud v Hradci Králové rozhodl usnesením č. j. 30 Az 21/2005-37 o ustanovení právního zástupce stěžovateli pro řízení o kasační stížnosti. Toto usnesení se stěžovateli pokusil doručit na jím udanou adresu pro doručování, tj. Š. 11, B. Jelikož byl první pokus o doručení prostřednictvím držitele poštovní licence dne 6. 2. 2006 bezvýsledný, přistoupil krajský soud k pokusu o doručení prostřednictvím Policie České republiky, Oblastního ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Brno. Z úředního záznamu jmenované složky Policie České republiky ze dne 20. 3. 2006 vyplývá, že dne 17. 3. 2006 při pokusu o doručení bylo příslušníky oddělení kontroly pobytu zjištěno kontrolou knihy ubytovaných, že stěžovatel na udané adrese nebyl nikdy ubytován. V návaznosti na toto zjištění ustanovil Krajský soud v Hradci Králové stěžovateli opatrovníka z důvodu neznámého pobytu.

Vzhledem ke skutečnosti, že stěžovatelem udaná adresa pro doručování zjevně není adresou jeho pobytu, Nejvyšší správní soud se dne 10. 7. 2006 pokusil dotazem na Policii České republiky, ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie, zjistit, zda evidenčnímu odboru této složky policie není znám skutečný pobyt stěžovatele. Dne 18. 7. 2006 ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie odpovědělo, že poslední evidovanou adresou pobytu stěžovatele je adresa, kterou stěžovatel udal jako adresu pro doručování.

Podle ustanovení § 33 písm. b) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, soud zastaví řízení ve věci přezkumu rozhodnutí ve věcech azylu, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení azylu. Jelikož v současné chvíli Nejvyšší správní soud nevidí jinou možnost, jak zjistit skutečný pobyt stěžovatele, než jaké využil, nezbylo mu, než rozhodnout o zastavení řízení o kasační stížnosti.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s.ř.s. V případě zastavení řízení nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Stěžovateli byl pro řízení o kasační stížnosti ustanoven právní zástupce, Mgr. Roman Ambrož. Tomu by náležela podle ustanovení § 34 odst. 8 s. ř. s. odměna za zastupování a náhrada hotových výdajů. Nejvyšší správní soud však ze spisu nezjistil žádný úkon právní služby ve smyslu § 11 vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, ve znění pozdějších předpisů, který by byl ustanovený právní zástupce vykonal, proto rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.

Po uč e ní : Proti tomuto rozhodnutí ne js o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. srpna 2006

JUDr. Milada Tomková předsedkyně senátu