č. j. 6 Azs 141/2006-60

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Brigity Chrastilové, JUDr. Milady Haplové, JUDr. Ludmily Valentové a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobkyně: nezl. R. B , zastoupena zákonnou zástupkyní Z. S. B., zastoupena JUDr. Zdeňkou Jedličkovou, advokátkou, se sídlem Štefánikova 8, Brno, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 30. 3. 2006, č. j. 56 Az 118/2005-41,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím žalovaného č. j. OAM-1508/VL-01-ZA05-2005 ze dne 25. 8. 2005 byla žádost o azyl žalobkyni (dále jen stěžovatelka ) zamítnuta jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ).

Proti tomuto rozhodnutí podala stěžovatelka žalobu ke Krajskému soudu v Brně, který rozhodl v záhlaví blíže označeným rozsudkem tak, že žalobu zamítl a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení. Jelikož se stěžovatelka i její zákonná zástupkyně nezdržovaly na adrese, kde měly hlášen pobyt a místo jejich pobytu nebylo soudu známo, byl rozsudek dne 25. 4. 2006 doručen ustanovené opatrovnici stěžovatelky.

Proti rozsudku krajského soudu podala stěžovatelka prostřednictvím své zástupkyně dne 11. 5. 2006 kasační stížnost.

Proti rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví je podle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), možné podat kasační stížnost do dvou týdnů od jeho doručení. Podle § 40 odst. 4 s. ř. s. je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence. Napadený rozsudek Krajského soudu v Brně byl řádně doručen dne 25. 4. 2006. Stěžovatelka však podala kasační stížnost až dne 11. 5. 2006, přičemž ve svém podání navíc nesprávně označila rozhodnutí, proti kterému kasační stížnost směřuje, a zjevně nesprávně uvedla i den, kdy jí měl být rozsudek doručen (4. 8. 2005). Způsob, jakým jí byl rozsudek krajského soudu doručen naopak nijak nezpochybnila. Tato kasační stížnost tak byla podána opožděně a Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než ji podle § 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítnout.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá při odmítnutí kasační stížnosti žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. června 2006

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu