č. j. 6 Azs 141/2005-52

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Milady Tomkové v právní věci žalobce: Y. P . , zastoupen Mgr. Faridem Alizeyem, advokátem, se sídlem Moravská Ostrava, Masná 8, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 9. 2004, č. j. 24 Az 1844/2003-29,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti, pokud směřuje do výroku o zastavení řízení, se zastavuje.

II. Kasační stížnost, pokud směřuje do výroku, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, s e o d m í t á .

III. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

IV. Ustanovenému advokátu Mgr. Faridu Alizeyovi, se sídlem Masná 8, Moravská Ostrava, s e p ř i z n á v á odměna za zastupování žalobce v řízení o kasační stížnosti ve výši 2558,50 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu ve lhůtě 60 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Žalovaný rozhodnutím ze dne 12. 6. 2003, č. j. OAM-1866/AŘ-2002, zrušil rozhodnutí správního orgánu prvního stupně č. j. OAM-5273/VL-07-OL6-2001 ze dne 23. 10. 2001, kterým byl žalobcův návrh na zahájení řízení o udělení azylu zamítnut jako zjevně nedůvodný podle § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce (dále jen stěžovatel ) žalobu ke Krajskému soudu v Ostravě, který usnesením ze dne 23. 9. 2004, č. j. 24 Az 1844/2003-29, řízení zastavil a žádnému z účastníku nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení.

Stěžovatel proti tomuto usnesení prostřednictvím svého právního zástupce podal kasační stížnost, přičemž napadl obě části jeho výroku.

Podáním ze dne 31. 3. 2005 vzal stěžovatel svou kasační stížnost v rozsahu výroku o zastavení řízení zpět, proto Nejvyšší správní soud řízení v této části podle § 47 písm. a) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.) zastavil.

Podle § 104 odst. 2 je kasační stížnost nepřípustná, pokud směřuje jen proti výroku o nákladech řízení.

Jelikož poté, co stěžovatel vzal zpět svou kasační stížnost v té části, která byla přípustná, a napadena zůstala pouze část týkající se výroku o nákladech řízení, Nejvyššímu správnímu soudu z výše uvedených důvodů nezbylo, než kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. d) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítnout.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá při zastavení řízení či při odmítnutí návrhu žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Odměna právnímu zástupci stěžovatele, který mu byl ustanoven usnesením Krajského soudu v Ostravě č. j. 24 Az 1844/2003-39, byla stanovena za dva úkony právní služby (převzetí a příprava zastoupení a sepis kasační stížnosti) na základě § 9 odst. 3 písm. f) ve spojení s § 7 vyhlášky č. 177/1966 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve výši 2000 Kč. Výše hotových výdajů byla stanovena podle § 13 odst. 3 advokátního tarifu taktéž za dva úkony právní služby ve výši 150 Kč. Celkem tedy stěžovatelovu zástupci náleží odměna 2150 Kč. Protože ustanovený advokát je plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen daň ), zvyšuje se tento nárok vůči státu o částku odpovídající dani, kterou je tato osoba z odměny za zastupování a z náhrad hotových výdajů odvést podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (§ 35 odst. 8 s. ř. s.). Částka daně, vypočtená dle § 37 písm. a) a § 47 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. činí 408,50 Kč. Ustanovenému zástupci se tedy přiznávají náhrady nákladů v celkové výši 2558,50 Kč.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. ledna 2006

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu