č. j. 6 Azs 136/2006-49

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Brigity Chrastilové, JUDr. Milady Tomkové, JUDr. Ludmily Valentové a Mgr. et Bc. et Ing. Radovana Havelce v právní věci žalobců: a) I. M . , b) nezl. T. M . , c) nezl. S. M . , žalobci b) a c) zastoupeni zákonnou zástupkyní ad a), všichni zastoupeni JUDr. Ing. Jiřím Malantou, advokátem, se sídlem Wurmova 16, Brno, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě č. j. 65 Az 237/2005-20 ze dne 14. 2. 2006,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobci (dále jen stěžovatelé ) se kasační stížností podanou dne 2. 3. 2006 u Nejvyššího správního soudu domáhali zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Ostravě, kterým byla zamítnuta jejich žaloba proti rozhodnutí žalovaného, jímž bylo zastaveno řízení o udělení azylu podle § 25 písm. h) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o azylu ). Současně stěžovatelé požádali o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Krajský soud v Ostravě po podání kasační stížnosti proti předmětnému usnesení postupoval ve smyslu § 108 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ), a předložil kasační stížnost s příslušnými spisy Nejvyššímu správnímu soudu.

Podáním ze dne 12. 2. 2007, které bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno dne 13. 2. 2007, vzali stěžovatelé svůj návrh ve věci samé zpět. Podání bylo učiněno prostřednictvím právního zástupce a je doloženo speciální plnou mocí pro zpětvzetí kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. 2. 2006, č. j. 65 Az 237/2005-20, podepsanou zákonnou zástupkyní nezletilých žalobců b) a c). Projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, za těchto okolností nevzbuzuje pochybnosti.

Podle § 47 písm. a) s. ř. s. vezme-li navrhovatel svůj návrh zpět, soud řízení usnesením zastaví. Jde-li o společný návrh více osob, musí být pro účinné zpětvzetí návrh vzat zpět všemi osobami. V daném případě se jednalo o společný návrh více osob, který byl vzat zpět všemi navrhovateli. Nejvyšší správní soud za těchto okolností řízení v souladu s ustanovením § 47 písm. a) s. ř. s. za použití ust. § 120 s. ř. s. zastavil. Za těchto procesních okolností se již soud nezabýval návrhem na přiznání odkladného účinku.

Výrok o nákladech řízení má oporu v ustanovení § 60 odst. 3 věta prvá s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. února 2007

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu