č. j. 6 Azs 126/2006-49

US NES EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Brigity Chrastilové, JUDr. Milady Tomkové, JUDr. Ludmily Valentové a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobkyň: a) N . D., b) nezl. D . N., zastoupena zákonnou zástupkyní ad a), zastoupených Mgr. Markem Sedlákem, advokátem, se sídlem Brno, Příkop 8, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, poštovní přihrádka 21/OAM, v řízení o kasační stížnosti žalobkyň proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 9. 2. 2006, č. j. 28 Az 56/2005-27,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m ít á .

II. Žádný z účastníků ne má právo na náhradu nákladů řízení.

O důvo dně ní :

Rozhodnutím žalovaného ze dne 2. 6. 2005, č. j. OAM-3830/VL-15-P17-2003, nebyl žalobkyním (dále jen stěžovatelky ) udělen azyl podle § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ), a nebyla na ně vztažena překážka vycestování ve smyslu § 91 téhož zákona.

Proti tomuto rozhodnutí podaly stěžovatelky žalobu ke Krajskému soudu v Hradci Králové, který rozhodl v záhlaví blíže označeným rozsudkem tak, že žalobu zamítl a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení. Rozsudek byl stěžovatelce ad a) doručen dne 21. 3. 2006.

Proti rozsudku krajského soudu podaly stěžovatelky prostřednictvím svého zástupce dne 3. 5. 2006 kasační stížnost.

Proti rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví je však podle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), možné podat kasační stížnost do dvou týdnů od jeho doručení. Podle § 40 odst. 4 s. ř. s. je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence.

Z výše uvedeného je zřejmé, že tato kasační stížnost tak byla podána opožděně a Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než ji podle § 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítnout.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá při odmítnutí kasační stížnosti žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Po uč e ní : Proti tomuto usnesení ne js o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. června 2006

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu