č. j. 6 Azs 125/2004-38

ČESKÁ REPUBLIKA

RO ZS U DE K JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobce: V. B . , zastoupen JUDr. Pěvou Skobovou, advokátkou, se sídlem Brno, nám. 28. října 17, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. 36 Az 746/2003-12 ze dne 25. 2. 2004,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č. j. 36 Az 746/2003-12 ze dne 25. 2. 2004 s e pro nezákonnost z r uš u je a věc s e v ra c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

O důvo dně ní :

Žalobce (dále jen stěžovatel ) kasační stížností podanou dne 17. 3. 2004 napadá usnesení Krajského soudu v Brně č. j. 36 Az 746/2003-12 ze dne 25. 2. 2004, kterým bylo zastaveno řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného č. j. OAM-1021/AŘ-2001 ze dne 19. 5. 2003, kterým bylo zamítnuto stěžovatelovo odvolání proti předchozímu rozhodnutí správního orgánu I. stupně o neudělení azylu a napadené rozhodnutí potvrzeno.

Stěžovatel uplatňuje kasační důvod podle § 103 odst. 1 písm. e) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), a tvrdí, že zatímco napadené usnesení Krajského soudu v Brně vychází z toho, že stěžovatel se odstěhoval z adresy T. N. 101, B. , aniž by udal adresu novou, ve skutečnosti byl na uvedené adrese stále hlášen k pobytu a po celou dobu se tam také zdržoval. Dostával tam i doporučené zásilky, přitom kopii jedné Nebyla tedy splněna podmínka, že po dobu 90 dnů není možno zjistit místo stěžovatelova pobytu, a usnesení Krajského soudu v Brně o zastavení řízení je tak nezákonné. Kromě toho stěžovatel požaduje, aby jeho kasační stížnosti byl přiznán odkladný účinek.

Žalovaný ponechal kasační stížnost bez vyjádření.

Z obsahu soudního spisu Nejvyšší správní soud zejména zjistil, že v rámci řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného bylo stěžovateli doručováno usnesení Krajského soudu v Brně č. j. 36 Az 746/2003-5 ze dne 28. 7. 2003, jímž byl stěžovatel vyzýván, aby ve stanovené lhůtě doplnil a upřesnil svoji žalobu, jinak soud řízení o ní odmítne. Toto usnesení bylo doručováno stěžovateli na adresu Terezy Novákové 101, Brno . Zásilka obsahující toto usnesení se však soudu vrátila zpět s vyznačením údaje odstěhoval se bez udání adresy . Poté soud místo pobytu stěžovatele zjišťoval u žalovaného a na evidenčním odboru Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Policejního prezidia ČR. Soudu bylo sděleno, že poslední známá adresa stěžovatelova pobytu na území České republiky je T. N. 101, B. , jiná adresa známa není, legálně stěžovatel z České republiky nevycestoval. Následně bylo kasační stížností napadeným usnesením řízení o stěžovatelově žalobě zastaveno. Zásilku obsahující toto usnesení převzal stěžovatel osobně u soudu dne 4. 3. 2004, kde prohlásil, že se na adrese T. N. 101, B. stále zdržuje. Dne 17. 3. 2004 usnesení Krajského soudu v Brně o zastavení řízení napadl kasační stížností.

Stěžovatel je osobou oprávněnou k podání kasační stížnosti, neboť byl účastníkem řízení, z něhož napadené usnesení Krajského soudu v Brně vzešlo (§ 102 s. ř. s.), a tuto kasační stížnost podal včas (§ 106 odst. 2 s. ř. s.) z důvodu podávaného z § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s. Nejvyšší správní soud za této situace napadené usnesení Krajského soudu v Brně v mezích uplatněného kasačního důvodu a v rozsahu kasační stížnosti podle § 109 odst. 2 a 3 s. ř. s. přezkoumal, přitom dospěl k závěru, že kasační stížnost je důvodná.

Podle § 50e zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), který se podle § 42 odst. 5 s. ř. s. použije i na řízení ve správním soudnictví vedená podle s. ř. s., musí doručenka obsahovat mimo jiné označení soudu, který písemnost odevzdal k doručení, označení doručujícího orgánu, označení doručované písemnosti, den doručení písemnosti nebo den uložení písemnosti u soudu (pošty) anebo den, v němž bylo doručení písemnosti odepřeno, jméno doručovatele a jeho podpis (§ 50e odst. 1 o. s. ř.). Jen doručenka obsahující stanovené náležitosti je veřejnou listinou (§ 50e odst. 4 o. s. ř.). Doručenka, která se Krajskému soudu v Brně vrátila společně s nedoručenou zásilkou obsahující usnesení Krajského soudu v Brně č. j. 36 Az 746/2003-5 ze dne 28. 7. 2003, jímž byl stěžovatel vyzýván, aby ve stanovené lhůtě doplnil a upřesnil svoji žalobu, jinak soud řízení o ní odmítne, však stanovené údaje neobsahovala, neboť přinejmenším v ní absentovaly údaje o doručovateli a jeho podpis, a doručenka tak nemá povahu veřejné listiny a nelze tedy na ni z důkazního hlediska ohledně stěžovatelova pobytu jako na veřejnou listinu nahlížet. Jiná skutečnost, jež by nasvědčovala závěru, že se stěžovatel z adresy T.N. 101, B. odstěhoval, přitom z obsahu soudního spisu nevyplývá. Ani ze stěžovatelem předložené kopie zásilky, která mu byla doručena dne 11. 3. 2004, sice nevyplývá, že by se v době, kdy mu byla doručována výzva k doplnění a upřesnění žaloby, tj. v době mezi 6. 8. 2003 až 8. 8. 2003, na uvedené adrese zdržoval, nicméně zdržoval-li se na této adrese v době, kdy bylo rozhodováno o zastavení řízení, nepovažuje Nejvyšší správní soud při absenci jiných důkazů, které by svědčily o opaku, za prokázaný závěr Krajského soudu v Brně, že se z této adresy předtím odstěhoval a že stěžovatelův pobyt nebyl znám. Závěr ani vyjádření Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Policejního prezidia ČR; z něho lze totiž dovodit, že poslední adresa pobytu je dle jeho evidencí právě T. N. 101, B. a jiná adresa pobytu není známa. Nelze tak mít za prokázané, že se stěžovatel na uváděné adrese nezdržoval. Opřel-li Krajský soud v Brně napadené usnesení o zastavení řízení o žalobě o tuto skutečnost, pak jím užitou právní kvalifikaci opřel o skutkový stav, který nemá oporu v souhrnu důkazů, které byly provedeny, a jeho rozhodnutí o zastavení řízení tak z pohledu jeho zákonnosti nemůže obstát.

Nejvyšší správní soud tedy ze shora uvedených důvodů považuje kasační stížnost za důvodnou, a proto podle § 110 odst. 1 s. ř. s. jí napadené usnesení Krajského soudu v Brně zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Za této procesní situace se Nejvyšší správní soud již samostatně nezabýval návrhem na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Pokud jde o náklady řízení o kasační stížnosti, o nich rozhodne podle § 110 odst. 2 s. ř. s. Krajský soud v Brně ve svém novém rozhodnutí.

Po uč e ní : Proti tomuto rozsudku ne js o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 23. září 2004

JUDr. Milada Tomková předsedkyně senátu