č. j. 6 Azs 12/2005-41

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Bohuslava Hnízdila v právní věci žalobce: A. P . , proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, adresa pro doručování: Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, poštovní schránka 21/OAM, Praha 7, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 23. 2. 2004, č. j. OAM-6458/VL-20-HA08-2003, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. 7. 2004, č. j. 24 Az 240/2004-25,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Dne 9. 7. 2004 zamítl Krajský soud v Ostravě rozsudkem č. j. 24 Az 240/2004-25 žalobu proti rozhodnutí žalovaného č. j. OAM-6458/VL-20-HA08-2003 ze dne 23. 2. 2004, kterým bylo rozhodnuto, že se žalobci (dále jen stěžovatel ) neuděluje azyl v České republice podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o azylu ), a ve kterém bylo dále rozhodnuto, že se na stěžovatele nevztahuje překážka vycestování podle § 91 zákona o azylu.

Proti uvedenému rozsudku podal stěžovatel kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, která byla podána prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Proti rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví je podle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), možné podat kasační stížnost do dvou týdnů od jeho doručení. Podle § 40 odst. 4 s. ř. s. je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence.

Napadený rozsudek Krajského soudu v Ostravě byl stěžovateli doručen dne 27. 9. 2004. Kasační stížnost tedy stěžovatel mohl podat do 11. 10. 2004. Jelikož kasační stížnost byla podána osobně až dne 24. 11. 2004, je nutné ji považovat za opožděnou a Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než ji podle § 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítnout. s. ř. s., podle kterého nemá při odmítnutí kasační stížnosti žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 2. února 2005

JUDr. Milada Tomková předsedkyně senátu