6 Azs 118/2015-19

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Tomáše Langáška v právní věci žalobkyně: M. P., zastoupena Mgr. Radimem Strnadem, advokátem se sídlem Příkop 8, 602 00 Brno, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra-Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, se sídlem nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4, týkající se žaloby proti rozhodnutí žalovaného ze dne 25. 2. 2015, č. j. MV-142482-3/SO-2014, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 22. 4. 2015, č. j. 30 A 42/2015-19,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Usnesením ze dne 22. 4. 2015, č. j. 30 A 42/2015-19, zastavil Krajský soudu v Brně (dále jen krajský soud ) pro nezaplacení soudního poplatku řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 25. 2. 2015, č. j. MV-142482-3/SO-2014.

[2] Proti usnesení krajského soudu podala žalobkyně kasační stížnost. Napadené usnesení, které nabylo právní moci dne 10. 5. 2015, však krajský soud zrušil usnesením ze dne 4. 6. 2015, č. j. 30 A 42/2015-29, neboť žalobkyně dne 6. 5. 2015 soudní poplatek uhradila, tedy dříve, než napadené usnesení nabylo právní moci. Proto žalobkyně podáním, které bylo doručeno Nejvyššímu správnímu soudu dne 1. 7. 2015, vzala svou kasační stížnost v celém rozsahu zpět.

[3] Řízení o kasační stížnosti, stejně jako samo řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu, je plně ovládáno zásadou dispoziční. Účastník, který podáním kasační stížnosti vyvolává řízení o přezkoumání rozhodnutí krajského (městského) soudu, tak zpětvzetím kasační stížnosti zakládá povinnost soudu v tomto řízení nepokračovat. Jelikož žalobkyně vzala svou kasační stížnost zpět, Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil, jak mu to ukládá ustanovení § 47 písm. a) ve spojení s § 120 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (s. ř. s.).

[4] O náhradě nákladů řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s, podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. července 2015

Mgr. Jana Brothánková předsedkyně senátu