č. j. 6 Azs 109/2006-65

US NES EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Milady Tomkové v právní věci žalobce: A. H. , zastoupen JUDr. Vítězslavem Blahutem, advokátem, se sídlem Škrobálkova 17, Ostrava-Kunčičky, proti žalované mu: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, poštovní přihrádka 21/OAM, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě č. j. 62 Az 3/2005-24 ze dne 22. 6. 2005,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m ít á .

II. Žádný z účastníků ne má právo na náhradu nákladů řízení.

III. Ustanovenému zástupci žalobce, advokátu Vítězslavu Blahutovi, s e ne při z ná v á odměna za zastupování žalobce v řízení o kasační stížnosti.

O důvo dně ní :

Rozhodnutím žalovaného ze dne 6. 1. 2005, č. j. OAM-3677/VL-07-19-2004, byla zamítnuta žádost žalobce (dále jen stěžovatel ) o udělení azylu jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ).

Rozhodnutí žalovaného napadl stěžovatel žalobou ke Krajskému soudu v Ostravě, ten ji jako nedůvodnou shora označeným rozsudkem zamítl.

Proti shora uvedenému rozsudku krajského soudu podal stěžovatel kasační stížnost.

Proti rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví je podle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), možné podat kasační stížnost do dvou týdnů od jeho doručení. Podle § 40 odst. 4 s. ř. s. je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence.

Napadený rozsudek krajského soudu byl zaslán stěžovateli na adresu, na které byl v souladu s rozhodnutím Ministerstva vnitra, odbor azylové a migrační politiky, pracoviště S., ze dne 15. 3. 2005, přihlášen k pobytu. Protože nebyl v místě zastižen, byla písemnost dne

15. 7. 2005 uložena u příslušného provozovatele poštovních služeb. Stěžovatel si písemnost podle připojené doručenky v úložní době nevyzvedl.

Podle § 50c odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, nebude-li uložená písemnost vyzvednuta do 3 dnů nebo, jde-li o písemnost, která má být doručena do vlastních rukou, což je případ stěžovatele, do 10 dnů od uložení, považuje se poslední den lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl.

S ohledem na výše uvedené tak byl rozsudek stěžovateli doručen dne 25. 7. 2005. Vzhledem k zákonné lhůtě pro podání kasační stížnosti ji tedy mohl podat do 9. 8. 2005. Stěžovatel však podal kasační stížnost na poštu dne 7. 9. 2005, a byla proto podána opožděně. Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo než ji podle § 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítnout.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá při odmítnutí kasační stížnosti žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení. Ustanovenému zástupci stěžovatele, advokátu Vítězslavu Blahutovi, nebyla odměna za zastupování v řízení o kasační stížnosti přiznána, neboť v dané věci nedošlo k první poradě s klientem, jak je vyžadováno § 11 odst. 1 písm. b) advokátního tarifu, a to přestože k tomu ustanovený advokát vyvíjel příslušnou aktivitu.

Po uč e ní : Proti tomuto usnesení ne js o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. dubna 2007

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu