6 Azs 108/2017-45

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců Mgr. Jany Brothánkové a JUDr. Tomáše Langáška v právní věci žalobce: I. K., proti žalované: Policie ČR, Ředitelství služby cizinecké policie, se sídlem Olšanská 2, Praha 3, proti rozhodnutí žalované ze dne 9. 2. 2017, č. j. CPR-19497-7/ČJ-2016-930310-V240, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 3. 2017, č. j. 18 A 6/2017-17,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Žalobce podal dne 4. 4. 2017 kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Ostravě (dále jen krajský soud ) ze dne 15. 3. 2017, č. j. 18 A 6/2017-17, (dále jen napadené usnesení ), jímž krajský soud odmítl žalobu proti rozhodnutí žalované ze dne 9. 2. 2017, č. j. CPR-19497-7/ČJ-2016-930310-V240, ve věci správního vyhoštění. Krajský soud zjistil, že žalobce převzal napadené rozhodnutí dne 17. 2. 2017, žaloba proti rozhodnutí o správním vyhoštění musí být podána do 10 dnů od doručení rozhodnutí správního orgánu v posledním stupni, lhůta k podání žaloby tak skončila dne 27. 2. 2017. Žalobce podal žalobu až dne 6. 3. 2017, krajský soud proto žalobu odmítl pro opožděnost.

[2] Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 31. 5. 2017, č. j.-34, zamítl návrh žalobce (dále jen stěžovatel ) na ustanovení zástupce a vyzval ho, aby v lhůtě 2 týdnů od doručení tohoto usnesení předložil soudu plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o předmětné kasační stížnosti nebo prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatel byl poučen, že pokud nevyhoví uvedeným povinnostem ve stanovené lhůtě, bude kasační stížnost odmítnuta ve smyslu ustanovení § 46 odst. 1 ve spojení s § 120 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ). Podle připojené doručenky bylo usnesení stěžovatelem převzato dne 16. 6. 2017.

[3] Lhůta stanovená k doplnění plné moci udělené advokátu pro zastupování v řízení o kasační stížnosti tedy uplynula v souladu s ustanovením § 40 odst. 2 s. ř. s. dne 30. 6. 2017. Jak je ze spisu patrno, do této doby, ani do data vydání tohoto usnesení stěžovatel svou procesní povinnost ve smyslu § 105 odst. 2 s. ř. s. nesplnil a nedoložil, že je pro řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, ani neprokázal své případné vysokoškolské vzdělání vyžadované podle zvláštních předpisů pro výkon advokacie.

[4] Podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem. To neplatí, pokud má stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

[5] Podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. soud usnesením odmítne návrh, jestliže nejsou splněny podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat. Z dikce § 105 odst. 2 s. ř. s. vyplývá, že zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti je nutnou podmínkou řízení, bez jejíhož splnění nelze v řízení pokračovat.

[6] Nebyla tedy odstraněna podstatná vada řízení, pro kterou nelze v řízení pokračovat a věc meritorně projednat. Z těchto důvodů Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. (viz usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 11. 2003, č. j. 3 Afs 9/2003-19, dostupné na www.nssoud.cz).

[7] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud za použití ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 téhož zákona tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu, neboť kasační stížnost byla odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. července 2017

JUDr. Petr Průcha předseda senátu