č. j. 6 Azs 103/2006-57

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Brigity Chrastilové, JUDr. Milady Tomkové, JUDr. Ludmily Valentové a Mgr. et Bc. et Ing. Radovana Havelce v právní věci žalobce: G. S . , proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 21. 2. 2006, č. j. 55 Az 227/2004-38,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou ke Krajskému soudu v Brně se žalobce (dále jen stěžovatel ) domáhal zrušení shora označeného usnesení Krajského soudu v Brně, kterým byl zamítnut návrh stěžovatele na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 29. 9. 2005, č. j. 55 Az 227/2004-23. Současně požádal o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Krajský soud v Brně po podání kasační stížnosti proti předmětnému usnesení postupoval ve smyslu § 108 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ), a předložil kasační stížnost s příslušnými spisy Nejvyššímu správnímu soudu.

Napadenému usnesení předcházelo vydání meritorního rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 29. 9. 2005, č. j. 55 Az 227/2004-23, o zamítnutí jeho žaloby proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 6. 9. 2004, č. j. OAM-2291/VL-19-ZA04-2004, kterým stěžovateli nebyl udělen azyl. Proti tomuto rozsudku podal stěžovatel kasační stížnost dne 27. 12. 2005.

Podáním ze dne 15. 1. 2007, které bylo Nejvyššímu správnímu soudu postoupeno prostřednictvím Krajského soudu v Brně dne 17. 1. 2007, vzal stěžovatel svůj návrh ve věci samé zpět, s odůvodněním, že se z rodinných důvodů rozhodl k návratu do Kazašské republiky. Projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti. Za situace, kdy stěžovatel vzal zpět kasační stížnost ve věci samé, je zřejmé, že tento projev vůle musí obsahově postihovat i procesní úkony související a svým charakterem od řízení o meritorním rozsudku krajského soudu odvozené. Proto Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Brně, kterým byl zamítnut návrh stěžovatele na ustanovení zástupce, v souladu s ustanovením § 47 písm. a) s. ř. s. za použití ust. § 120 s. ř. s. zastavil.

Výrok o nákladech řízení má oporu v ustanovení § 60 odst. 3 věta prvá s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 31. ledna 2007

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu