6 Azs 101/2015-25

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Tomáše Langáška v právní věci žalobce: A. D., zastoupen Mgr. Petrem Václavkem, advokátem, se sídlem Opletalova 25, Praha 1, proti žalovanému: Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie, se sídlem Olšanská 2, 130 51 Praha 3, týkající se žaloby proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 2. 2015, č. j. CPR-20991-4/ČJ-2014-930310-V242, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. 4. 2015, č. j. 1 A 19/2015-33.

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Nejvyššímu správnímu soudu byla dne 6. 5. 2015 doručena blanketní kasační stížnost žalobce (dále jen stěžovatel ) datovaná týmž dnem, kterou se domáhá zrušení rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. 4. 2015, č. j. 1 A 19/2015-33. Současně stěžovatel podal návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti. Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 28. 4. 2015, č. j. 1 A 19/2015-33 byla zamítnuta žaloba stěžovatele proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 2. 2015, č. j. CPR-20991-4/ČJ-2014-930310-V242 (dále jen napadené rozhodnutí ), kterým žalovaná potvrdila rozhodnutí Policie ČR, Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, odboru cizinecké policie, oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort ze dne 22. 11. 2014, č. j. KRPA-249874-42/ČJ-2014-000022, jímž bylo stěžovateli uloženo správní vyhoštění a doba, po kterou mu nelze umožnit vstup na území byla stanovena na 1 rok.

Podáním doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 4. 6. 2015 vzal stěžovatel prostřednictvím svého zástupce kasační stížnost proti napadenému rozsudku městského soudu zpět. Z návrhu je zjevné, že se jedná o projev vůle dostatečně určitý a jednoznačný, z něhož plyne, že si stěžovatel výslovně přeje kasační stížnost vzít zpět v celém jejím rozsahu.

Podle § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Nejvyšší správní soud připomíná, že řízení o kasační stížnosti je plně ovládáno zásadou dispoziční. Stěžovatel, jehož procesní úkon vůči soudu spočívající v podání kasační stížnosti vyvolává řízení o přezkoumání rozhodnutí městského soudu, tak zpětvzetím kasační stížnosti projevil svou vůli, aby soud v řízení nepokračoval.

Protože stěžovatel vzal svou kasační stížnost zpět, Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil, jak mu to ukládá ustanovení § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. Pro úplnost Nejvyšší správní soud dodává, že rozhodnutí o odkladném účinku by bylo za této situace nadbytečné, neboť obecně může přiznání odkladného účinku kasační stížnosti přinést stěžovateli ochranu jen do doby rozhodnutí o této kasační stížnosti.

Jelikož řízení bylo zastaveno, nemá podle § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. června 2015

Mgr. Jana Brothánková předsedkyně senátu