č. j. 6 Azs 1/2005-39

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Milady Tomkové v právní věci stěžovatele: H. G . , zastoupen Mgr. Alexandrem Vaškevičem, advokátem, se sídlem Františkánská 7, Plzeň, a dalšího účastníka: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, poštovní schránka 21/OAM, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti stěžovatele proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 15. 7. 2004, č. j. 48 Az 116/2004-18,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Shora uvedeným rozsudkem Krajského soudu v Praze byla žaloba směřující proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 30. 3. 2004, č. j. OAM-4719/VL-10-P17-2002, jímž stěžovateli nebyl udělen azyl podle zákona č. 325/1999 Sb., zamítnuta, a o nákladech řízení bylo rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá na jejich náhradu právo.

Při doručování rozsudku krajského soudu nebyl stěžovatel zastižen, proto byla písemnost dne 13. 8. 2004 uložena na poště a stěžovatel byl vyzván, aby si písemnost vyzvedl. Stěžovatel si písemnost nevyzvedl do deseti dnů od uložení, považuje se proto poslední den této lhůty, tj. 23. 8. 2004, za den doručení, i když se stěžovatel o uložení nedozvěděl (§ 46 odst. 4 o. s. ř.).

Stěžovatel byl řádně poučen, že kasační stížnost lze podat do dvou týdnů po doručení rozsudku ve smyslu § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ). Stěžovatel však podal kasační stížnost až dne 23. 9. 2004, tedy po marném uplynutí lhůty, jež uplynula dnem 6. 9. 2004.

Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo, než ve smyslu § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.) kasační stížnost jako zjevně opožděnou odmítnout. Za této situace, kdy Nejvyšší správní soud o kasační stížnosti rozhodl neprodleně po jejím obdržení, se z důvodu nadbytečnosti již samostatně nezabýval návrhem na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti. z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (v tomto případě kasační stížnost) odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. ledna 2005

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu