6 As 97/2013-27

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Tomáše Langáška a Mgr. Evy Šonkové v právní věci žalobce: D. Č., proti žalovanému: Rozhodčí orgán Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra České republiky, se sídlem Kodaňská 1441/46, Praha 10, týkající se řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20. ledna 2012, sp. zn. ZP 13/0136/BM-04-11, č. j. ZP-153461/2011-ROo, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12. dubna 2013, č. j. 36 Ad 3/2012-34,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Podáním uplatněným u Krajského soudu v Brně (dále též krajský soud ), jež bylo krajským soudem Nejvyššímu správnímu soudu předloženo jako kasační stížnost spolu se spisem zn. 36 Ad 3/2012, se žalobce (dále též stěžovatel ) u Nejvyššího správního soudu domáhal toho, aby ve věci rozhodoval ... pro rychlost, hospodárnost řízení a z důvodu vhodnosti . Podání samo o sobě bylo zcela nesrozumitelné, věc vymezilo jako spor o neplatnost rozvázání pracovního poměru , se žalovaným O.S.E. SECURITY CONSULTING, s. r. o. , v textu bylo bez bližších souvislostí zmíněno usnesení Okresního soudu v Hodoníně ze dne 16. dubna 2013 č. j. 4 C 96/2008-264 a na jiném místě usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12. dubna 2013 č. j. 36 Ad 3/2012-34, jímž bylo rozhodnuto o postoupení věci Městskému soudu v Praze jako soudu místně příslušnému; právě s ohledem na toto na druhém místě uvedené usnesení krajského soudu bylo podání krajským soudem vyhodnoceno jako kasační stížnost a předloženo k rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu. Nejvyšší správní soud proto věc vymezuje podle tohoto usnesení.

Usnesením č. j.-14 ze dne 3. června 2013 byl stěžovatel vyzván k předložení plné moci udělené advokátu, případně k prokázání příslušného vzdělání, k zaplacení soudního poplatku a k odstranění vad kasační stížnosti. Podáním doručeným Nejvyššímu správnímu soudu 1. července 2013 požádal stěžovatel o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce. Usnesením č. j.-21 ze dne 3. července 2013 byl pro zjevnou neúspěšnost zamítnut návrh na osvobození od soudních poplatků, resp. na ustanovení zástupce, a žalobce byl znovu vyzván k zaplacení soudního poplatku ve výši 5000 Kč ve lhůtě jednoho týdne od doručení usnesení, resp. k předložení plné moci advokátu nebo prokázání příslušného vzdělání ve lhůtě dvou týdnů od doručení usnesení, s poučením o důsledcích nezaplacení soudního poplatku, resp. nepředložení plné moci či neprokázání příslušného vzdělání.

Podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle § 47 písm. c) soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ) soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

Usnesení č. j.-21 ze dne 3. července 2013 s výzvou k zaplacení soudního poplatku bylo stěžovateli doručeno v úterý 6. srpna 2013, lhůta jednoho týdne pro splnění poplatkové povinnosti tedy uplynula v úterý 13. srpna 2013. Do dne vydání tohoto rozhodnutí však soudní poplatek za kasační stížnost zaplacen nebyl. Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo než řízení před ním vedené zastavit v souladu s § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s.

Nad rámec rozhodovacího důvodu Nejvyšší správní soud uvádí, že ve stanovené dvoutýdenní lhůtě, až do dnešního dne, nebyla předložena plná moc, resp. nebylo prokázáno příslušné vzdělání, pročež by bylo možno kasační stížnost též odmítnout.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto v souladu s § 60 odst. 3 větou první s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. září 2013

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu