6 As 80/2015-33

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové, soudce zpravodaje JUDr. Tomáše Langáška a soudce JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobců: a) J. Š., b) Mgr. P. Š., oba zastoupeni MUDr. Mgr. Danielem Mališem, LL.M., advokátem, se sídlem Na Rybníčku 1329/5, Praha 2, proti žalovanému: Krajský úřad Libereckého kraje, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, za účasti osob zúčastněných na řízení: I) Horská služba ČR, o.p.s., se sídlem Špindlerův Mlýn 260, Špindlerův Mlýn, II) Obec Bedřichov, se sídlem Bedřichov 218, Bedřichov, zastoupená Mgr. Martinem Vondroušem, advokátem se sídlem AK Spolak s.r.o., 8. března 21/13, Liberec, týkající se žaloby proti rozhodnutí žalovaného sp. zn. OÚPSŘ 377/2013-330-rozh. ze dne 31. 12. 2013, v řízení o kasační stížnosti žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, č. j. 59 A 15/2014-182 ze dne 26. března 2015,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti žalobce a) a žalobkyně b) s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Nejvyššímu správnímu soudu byla ve výše uvedené věci doručena kasační stížnost žalobců (dále jen stěžovatelé ), která však nesplňovala podmínky řízení podle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s ustanovením § 4 odst. 1 písm. d) zákona o soudních poplatcích je s podáním kasační stížnosti spojen vznik poplatkové povinnosti, není-li navrhovatel či věc, které se návrh týká, od soudního poplatku osvobozen podle ustanovení § 11 tohoto zákona. Podle položky č. 19 sazebníku soudních poplatků, který je přílohou uvedeného zákona, je kasační stížnost zpoplatněna částkou 5 000 Kč.

Stěžovatelé soudní poplatky současně s podáním kasační stížnosti neuhradili. Nejvyšší správní soud stěžovatele usnesením č. j.-26 ze dne 14. dubna 2015 vyzval ke splnění poplatkové povinnosti a zaplacení soudních poplatků, přičemž jim k tomu stanovil lhůtu jednoho týdne od doručení předmětné výzvy. V usnesení soud stěžovatele poučil o způsobech platby a rovněž o následcích nesplnění své poplatkové povinnosti ve smyslu § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích.

Usnesení s výzvou k zaplacení soudního poplatku bylo právnímu zástupci stěžovatelů doručeno prostřednictvím datové sítě do datové schránky v pátek dne 16. dubna 2015, lhůta jednoho týdne pro splnění poplatkové povinnosti tedy uplynula v pátek dne 23. dubna 2015.

Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

Do dne vydání tohoto rozhodnutí soudní poplatky za kasační stížnost stěžovatelé nezaplatili. Nejvyšší správní soud proto řízení před ním vedené zastavuje v souladu s § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto v souladu s § 60 odst. 3 větou první s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. dubna 2015

Mgr. Jana Brothánková předsedkyně senátu