6 As 8/2013-28

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr. Tomáše Langáška v právní věci žalobce: Ing. V. S., proti žalovanému: Magistrát města Jablonec nad Nisou, se sídlem Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou, o žalobě proti rozhodnutí Městského úřadu Jablonec nad Nisou č. j. 67/00 ze dne 11. 5. 2000, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci č. j. 59 A 21/2012-37 ze dne 27. 12. 2012,

ta k to:

I. Řízení se za s t a v u j e.

II. Žádný z účastníků n em á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

O dů v odn ěn í:

[1] Kasační stížností podanou k Nejvyššímu správnímu soudu se žalobce domáhal zrušení usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci č. j. 59 A 21/2012-37 ze dne 27. 12. 2012, kterým byla jeho žaloba odmítnuta a o nákladech řízení rozhodnuto tak, že žádnému z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

[2] Usnesením ze dne 21. 5. 2013, č. j.-21 Nejvyšší správní soud zamítl návrh žalobce na osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce. Zároveň byl žalobce soudem vyzván, aby ve lhůtě dvou týdnů zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost a aby v téže lhůtě předložil soudu plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti. Žalobce byl současně poučen o následcích nezaplacení soudního poplatku i o následcích nevyhovění výzvě k předložení plné moci udělené advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti.

[3] Žalobce na toto usnesení reagoval podáním ze dne 7. 6. 2013, ve kterém mimo jiné uvedl, že nemá prostředky na zaplacení soudního poplatku ani na obstarání zástupce z řad advokátů, proto stanovenou dvoutýdenní lhůtu nevyužije .

[4] S ohledem na to, že žalobce soudu sdělil (jak je uvedeno výše), že soudní poplatek ve stanovené lhůtě nezaplatí, Nejvyšší správní soud rozhodl o zastavení řízení podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.).

[5] Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3 věta prvá s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.), podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení ne j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. června 2013

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu