č. j. 6 As 72/2007-54

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Bohuslava Hnízdila v právní věci žalobců: a) M. Š . b) M. H . , c) P. V . , žalobci ad a) a c) zastoupeni JUDr. Annou Bečvářovou, advokátkou, se sídlem Dobronická 1256, Praha 4, proti žalovanému: Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 2, v řízení o kasační stížnosti žalobců ad a) a c) proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka Liberec, č. j. 59 Ca 51/2007-29 ze dne 31. 8. 2007, o návrhu žalobců na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti,

takto:

Kasační stížnosti se odkladný účinek n e p ř i z n á v á .

Odůvodnění:

Rozhodnutím Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí, ze dne 17. 7. 2003, č. j. 16184/OŽP-Z/03-206/1/Já, bylo uznáno společenství honitby K. č. 36, v katastrálním území J., K., Z., P., S. u Č. L., S., jejímž držitelem je Honební společenstvo J.- Z. Proti tomuto rozhodnutí správního orgánu podal pan M. Š. odvolání ke Krajskému úřadu Libereckého kraje (žalovaný), který rozhodnutím ze dne 15. 2. 2007, č. j. KULK/9032/2007, odvolání dle § 92 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen správní řád ), zamítl pro opožděnost. Proti rozhodnutí žalovaného podali žalobci 1) M. Š., 2) M. H. a 3) P. V., žalobu ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem, který ji v záhlaví označeným usnesením v celém rozsahu odmítl a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení.

Včas podanou kasační stížností se žalobci M. Š. a P. V. (dále jen stěžovatelé ) domáhají zrušení usnesení krajského soudu a současně žádají o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti. K této žádosti stěžovatelé neuvedli žádné odůvodnění, pouze v závěru kasační stížnosti žádají Nejvyšší správní soud, aby napadenému usnesení krajského soudu přiznal odkladný účinek vykonatelnosti.

Žalovaný se ve svém vyjádření ke kasační stížnosti k návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti nevyjádřil.

Podle § 107 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), kasační stížnost nemá odkladný účinek; Nejvyšší správní soud jej však může na návrh stěžovatele přiznat. Přitom přiměřeně užije § 73 odst. 2 až 4 s. ř. s. Podle § 73 odst. 2 s. ř. s. soud přizná odkladný účinek, jestliže by výkon nebo jiné právní následky rozhodnutí znamenaly pro žalobce nenahraditelnou újmu a přiznání odkladného účinku se nedotkne nepřiměřeným způsobem nabytých práv třetích osob a není v rozporu s veřejným zájmem.

Při rozhodování o přiznání odkladného účinku soud zjišťuje existenci zákonných předpokladů pro přiznání odkladného účinku uvedených v § 73 odst. 2 s. ř. s., tj., zda výkon rozhodnutí by znamenal pro stěžovatele nenahraditelnou újmu, zda se přiznáním odkladného účinku nezasáhne nepřiměřeným způsobem do nabytých práv třetích osob a zda přiznání odkladného účinku není v rozporu s veřejným zájmem. Povinnost tvrdit a prokázat vznik nenahraditelné újmy stíhá žalobce (stěžovatele), pokud důkazní břemeno neunese, soud návrh na přiznání odkladného účinku zamítne. Zákon totiž soudu neukládá provádět dokazování týkající se splnění podmínek pro přiznání odkladného účinku a jejich zjišťování z úřední povinnosti (viz rozhodnutí publikované ve sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu NSS 87/2004, dostupná na www.nssoud.cz).

Stěžovatelé žádost o přiznání odkladného účinku neodůvodnili, ani nijak blíže nespecifikovali, rovněž netvrdili, že by výkonem kasační stížností napadeného usnesení utrpěli nenahraditelnou újmu.

Z citovaného § 73 odst. 2 s. ř. s. je zřejmé, že přiznání odkladného účinku závisí na důsledku výkonu rozhodnutí opsaném slovy o nenahraditelné újmě. Stěžovatelé netvrdí, že by realizací opatření utrpěli nenahraditelnou újmu, a proto jejich návrhu nemůže být vyhověno. Navíc v tomto případě usnesení krajského soudu o odmítnutí žaloby stěžovatelů v celém rozsahu žádná práva ani povinnosti účastníkům neukládá, tedy vykonatelností tohoto usnesení stěžovatelé žádné újmy utrpět nemohou.

Nejvyšší správní soud proto návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti zamítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. prosince 2007

JUDr. Milada Tomková předsedkyně senátu