6 As 7/2012-8

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Kateřiny Šimáčkové v právní věci žalobkyně: FTV Prima, spol. s r. o., se sídlem Na Žertvách 24/132, Praha 8, proti žalované: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, se sídlem Škrétova 44/6, Praha 2, proti rozhodnutí žalované ze dne 31. 5. 2011, č. j. LOJ/1847/2011, sp. zn./Ident.: 2010/8/LOJ/FTV, v řízení o kasační stížnosti žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. 11. 2011, č. j. 6 A 265/2011-58,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou k Nejvyššímu správnímu soudu se žalovaná (dále jen ,,stěžovatelka ) domáhala zrušení rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. 11. 2011, č. j. 6 A 265/2011-58, kterým bylo rozhodnutí stěžovatelky ze dne 31. 5. 2011, č. j. LOJ/1847/2011, sp. zn. 2010/8/LOJ/FTV, zrušeno, a věc vrácena stěžovatelce k dalšímu řízení.

V podání ze dne 31. 1. 2012, které bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno dne 7. 2. 2012, stěžovatelka výslovně uvedla, že v důsledku usnesení ze svého 3. zasedání konaného ve dnech 31. 1. 2012 a 1. 2. 2012 podanou kasační stížnost bere zpět, a navrhuje, aby řízení bylo zastaveno. Vzhledem k výše uvedenému Nejvyšší správní soud v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.) rozhodl o zastavení řízení.

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3, věta prvá, s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.), podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 16. února 2012

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu