č. j. 6 As 7/2006-129

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Milady Tomkové v právní věci žalobkyně: Z. C., s. r. o., zastoupena JUDr. Marcelou Scheeovou, advokátkou, se sídlem Na Hrázi 25, Praha 8, proti žalované: Státní veterinární správa České republiky, se sídlem Slezská 7, Praha 2, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 8 Ca 203/2003-83 ze dne 20. 9. 2005,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Shora označeným rozsudkem zamítl Městský soud v Praze žalobu proti rozhodnutí žalované ze dne 11. 6. 2003, č. j. Ře 629/03. Tímto rozhodnutím bylo zamítnuto odvolání žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) proti rozhodnutí Okresní veterinární správy Brno-venkov ze dne 27. 2. 2003, č. j. 45/03, jímž byla stěžovatelce podle § 73 odst. 1 písm. b) bod 4 a 5 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, uložena pokuta ve výši 90 000 Kč.

Proti shora uvedenému rozsudku městského soudu podala stěžovatelka kasační stížnost.

Proti rozhodnutí krajského soudu (zde Městského soudu v Praze) je ve správním soudnictví podle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), možné podat kasační stížnost do dvou týdnů od jeho doručení. Podle § 40 odst. 4 s. ř. s. je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence. Napadený rozsudek Městského soudu v Praze byl zaslán zástupkyni stěžovatelky a podle připojené doručenky byl uložen u provozovatele poštovních služeb dne 24. 10. 2005. Dle § 42 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 50c odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, nevyzvedne-li si adresát písemnost, která má být doručena do vlastních rukou, do deseti dnů od uložení, považuje se poslední den lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení zásilky nedozvěděl. Stěžovatelce tak začala dvoutýdenní lhůta k podání kasační stížnosti běžet dnem 4. 11. 2005, přičemž skutečnost, že její zástupkyně si písemnost osobně vyzvedla dne 7. 11. 2005, není pro běh lhůty významná. Stěžovatelka tedy mohla podat kasační stížnost do 18. 11. 2005. Stěžovatelka však podala kasační stížnost prostřednictvím své zástupkyně faxem dne 22. 11. 2005. Tato kasační stížnost tak byla podána opožděně a Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než ji podle § 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítnout.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá při odmítnutí kasační stížnosti žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. března 2006

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu