6 As 68/2013-29

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Tomáše Langáška a Mgr. Evy Šonkové v právní věci žalobkyně: V. F., zastoupená Mgr. Luďkem Šikolou, advokátem, se sídlem Údolní 33, Brno, proti žalovanému: Magistrát hlavního města Prahy, se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 2. 3. 2009, č. j. S-MHMP 547913/2008/OST/Li/Ko, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. 3. 2013, č. j. 5 Ca 51/2009-36,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobkyni s e v r a c í část zaplaceného soudního poplatku ve výši 4 000 Kč, která jí bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu ve lhůtě 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto usnesení, a to k rukám zástupce žalobkyně Mgr. Luďka Šikoly, advokáta, se sídlem Údolní 33, Brno.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou k Nejvyššímu správnímu soudu v zákonné lhůtě se žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) domáhala zrušení shora označeného usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. 3. 2013, č. j. 5 Ca 51/2009-36, kterým byla odmítnuta žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 2. 3. 2009, č. j. S-MHMP 547913/2008/OST/Li/Ko.

Podáním ze dne 3. 9. 2013 stěžovatelka vzala svůj návrh v celém rozsahu zpět ve smyslu § 37 odst. 4 s. ř. s. Poněvadž projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud řízení zastavil v souladu s ustanovením § 47 písm. a) s. ř. s. /za použití § 120 s. ř. s./.

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3, věta prvá, s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.), podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Podle ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění, soud vrátí z účtu soudu i zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1 000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Nejvyšší správní soud proto rozhodl o vrácení části zaplaceného soudního poplatku ve výši 4 000 Kč žalobkyni.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 11. září 2013

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu