6 As 55/2015-15

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců Mgr. Jany Brothánkové a JUDr. Tomáše Langáška v právní věci žalobce: MV PLUS s.r.o., se sídlem Podleská 1544/7c, Praha, zastoupeného Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem, se sídlem Na Zlatnici 301/2, Praha 4, proti žalovanému: Krajský úřad Libereckého kraje, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 2, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 1. 12. 2014, č. j. OD 1265/14-3/67.1/14292/Rg, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci ze dne 26. 2. 2015, č. j. 59 A 9/2015-17.

takto:

I. Kasační stížnost se o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodn ění:

Včas podanou kasační stížností se žalobce (dále také stěžovatel ) domáhal zrušení usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci (dále krajský soud ) ze dne 26. 2. 2015, č. j. 59 A 9/2015-17 (dále napadené usnesení ), jímž krajský soud zastavil řízení o žalobě proti rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 1. 12. 2014, č. j. OD 1265/14-3/67.1/14292/RG.

Krajský soud zastavil řízení podle § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále s. ř. s. ), ve spojení s § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o soudních poplatcích ), neboť žalobce ani ve lhůtě stanovené ve výzvě krajského soudu nezaplatil soudní poplatek.

Napadené usnesení bylo žalobci doručeno dne 2. 3. 2014. Ve stejný den žalobce soudní poplatek uhradil. Usnesením ze dne 12. 3. 2015, č. j. 59 A 9/2015-21, krajský soud napadené usnesení podle § 9 odst. 7 zákona o soudních poplatcích zrušil. Toto zrušující usnesení nabylo právní moci dne 18. 3. 2015. V odůvodnění tohoto usnesení krajský soud poukázal právě na to, že žalobce zaplatil soudní poplatek ve stejný den, kdy mu napadené usnesení bylo doručeno, přičemž v takovém případě platí, že žalobce zaplatil soudní poplatek dříve, než usnesení nabylo právní moci, a je naplněna podmínka pro zrušení usnesení o zastavení řízení (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 4. 2008, č. j. 5 Afs 1/2007-172, všechna citovaná rozhodnutí jsou dostupná na www.nssoud.cz).

Za dané situace je před Nejvyšším správním soudem vedeno řízení o kasační stížnosti proti neexistujícímu rozhodnutí. Není proto splněna podmínka řízení ve smyslu § 102 s. ř. s., podle kterého lze kasační stížností napadnout pravomocné rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví. Podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. soud usnesením odmítne návrh, nejsou-li splněny podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný, a nelze proto v řízení pokračovat. Pokud tedy bylo kasační stížností napadeno usnesení krajského soudu, které bylo v mezičase v souladu se zákonem o soudních poplatcích zrušeno, vznikl neodstranitelný nedostatek podmínek řízení o kasační stížnosti ve smyslu citovaného ustanovení. Právě z těchto důvodů Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto v souladu s § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. dubna 2015

JUDr. Petr Průcha předseda senátu