č. j. 6 As 5/2007-73

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Milady Tomkové v právní věci žalobkyně: O. o. ZŠ K. V. S., proti žalovanému: Ředitel Z. š. K. V. S., zastoupen JUDr. Vladislavem Bílkem, advokátem, se sídlem Klatovy, Čsl. legií 143/I, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 30. 11. 2006, č. j. 30 Ca 68/2004-47,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozsudkem blíže označeným v záhlaví bylo rozhodnutí žalovaného (dále jen stěžovatel ) ze dne 30. 7. 2004, kterým bylo zamítnuto odvolání žalobkyně a potvrzeno rozhodnutí Z. š. K. V. S. ze dne 9. 7. 2004 o odepření informací požadovaných žalobkyní žádostí datovanou dne 24. 6. 2004 a rozhodnutí Z. š. K. V. S. ze dne 9. 7. 2004 o odepření informací požadovaných žalobkyní žádostí datovanou dne 24. 6. 2004, pro vady řízení zrušeno a věc vrácena žalovanému k dalšímu řízení. Současně soud uložil žalovanému zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení.

Proti tomuto rozsudku podal stěžovatel včas kasační stížnost, v níž namítal stížní důvod podle § 103 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), a požadoval zrušení napadeného rozsudku a vrácení věci krajskému soudu k dalšímu řízení.

Dne 24. 4. 2007 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno výslovné zpětvzetí kasační stížnosti.

Podle § 37 odst. 4 ve spojení s § 120 s. ř. s. může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo z části zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Jelikož Nejvyšší správní soud ve věci dosud nerozhodl, řízení podle § 47 písm. a) s. ř. s. zastavil.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá při zastavení řízení žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. dubna 2007

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu