6 As 47/2015-32

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Tomáše Langáška v právní věci žalobce: a) A. K., b) F. O., proti neuvedenému žalovanému ve věci nejasného podání, o kasační stížnosti žalobců proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 6. 2. 2015, č. j. 3 Na 144/2014-12,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Nejvyšší správní soud obdržel ve shora označené věci kasační stížnost žalobců /stěžovatelů/ ze dne 18. 2. 2015, v níž se stěžovatelé domáhají zrušení v návětí uvedeného usnesení Městského soudu v Praze pro nicotnost, nezákonnost a zmatečnost.

Na výzvu Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 3. 2015, č. j.-6 k zaplacení soudních poplatků za kasační stížnost podle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích ) a k předložení plné moci udělené jimi advokátovi, stěžovatelé podáním doručeným soudu dne 18. 3. 2015 vznesli námitku podjatosti předsedkyně senátu Mgr. Brothánkové a požádali o osvobození od protiprávních úplatků a ustanovení protiprávně nucených advokátů .

Nejvyšší správní soud rozhodl usnesením ze dne 25. 3. 2015 č. j. Nao 90/2015-17 tak, že předsedkyně senátu Mgr. Brothánková není vyloučena z projednávání věci a podání stěžovatelů vyhodnotil jako žádost o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení o kasační stížnosti.

Usnesením ze dne 22. 4. 2015, č. j.-22, Nejvyšší správní soud zamítl návrh stěžovatelů na osvobození od soudních poplatků a na ustanovení zástupce a vyzval je, aby ve lhůtě 2 týdnů od doručení tohoto usnesení buď předložili plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo ve stejné lhůtě prokázali, že mají vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Dále stěžovatele vyzval, aby ve stejné lhůtě zaplatili každý zvlášť soudní poplatek (podle zákona o soudních poplatcích) za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč. Citované usnesení bylo stěžovatelce a) doručeno dne 4. 5. 2015 a stěžovateli b) bylo doručeno dne 30. 4. 2015, dvoutýdenní lhůta ke splnění výzev tak stěžovatelce a) uplynula v úterý dne 19. 5. 2015 a stěžovateli b) uplynula ve čtvrtek dne 14. 5. 2015.

Výzvu k zaplacení soudního poplatku a doložení právního zastoupení žádný ze stěžovatelů v uvedené lhůtě, ani do dne vydání tohoto usnesení, nesplnil; stěžovatelé nezaplatili soudní poplatek za kasační stížnost, ani nedoložili své právní zastoupení, příp. způsobilost vystupovat v řízení bez advokáta. Stěžovatelé též nepožádali o další prodloužení lhůty z vážných důvodů.

Nejvyšší správní soud proto-v souladu s upozorněním, jehož se stěžovatelům v citovaném usnesení dostalo-kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s. odmítl, neboť nebyly splněny podmínky řízení a tento nedostatek přes výzvu soudu nebyl odstraněn, pročež v řízení nebylo lze pokračovat. Krom toho by řízení mohlo být i zastaveno pro nezaplacení soudního poplatku.

Podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. května 2015

Mgr. Jana Brothánková předsedkyně senátu