6 As 45/2008-43

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobce: Ing. K. S., proti žalovanému: Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Jindřichův Hradec, se sídlem Pravdova 837/II, Jindřichův Hradec, proti znaleckému posudku ze dne 11. 5. 1995, č. 3057-147-B/95, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 8. 9. 2008, č. j. 10 Ca 141/2008-26,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen stěžovatel ) napadá kasační stížností v záhlaví napadené usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, kterým soud odmítl jeho žalobu napadající zákonnost znaleckého posudku zadaného právním předchůdcem žalovaného v řízení o restitučním nároku stěžovatele.

Dne 27. 11. 2008 bylo doručeno Nejvyššímu správnímu soudu stěžovatelovo podání, jímž stěžovatel výslovně bere zpět svoji kasační stížnost.

Podle § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ), soud usnesením řízení zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Vzal-li tedy stěžovatel zmíněným přípisem výslovně svoji kasační stížnost zpět, Nejvyšší správní soud řízení podle § 47 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. zastavil.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. V případě zastavení řízení nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. prosince 2008

JUDr. Milada Tomková předsedkyně senátu