6 As 44/2013-17

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Kateřiny Šimáčkové a soudců JUDr. Tomáše Langáška a JUDr. Bohuslava Hnízdila v právní věci žalobce: J. R., zastoupeného Mgr. Adrianou Stiborkovou, advokátkou, se sídlem O. Lysohorského 702, Frýdek-Místek, proti žalovanému: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, se sídlem 28. října 117, Ostrava, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného č. j. MSK 91717/2012, sp. zn. DSH/21925/2012/Now 067.1 V10 ze dne 31. 7. 2012, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. 58 A 47/2012-19 ze dne 6. 11. 2012,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Rozhodnutím Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí ze dne 16. 5. 2012 č. j. MUFO 27520/2012 byl žalobce uznán vinným ze spáchání přestupku dle § 125c odst. 1 písm. f) bodu 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce odvolání, které bylo rozhodnutím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 31. 7. 2012 č. j. MSK 91717/2012, sp. zn. DSH/21925/2012/Now 067.1 V10 zamítnuto a rozhodnutí Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí potvrzeno.

[2] Žalobou ze dne 31. srpna 2012, podanou u Krajského soudu v Ostravě (dále jen krajský soud ), se stěžovatel domáhal, aby krajský soud zrušil rozhodnutí žalovaného ze dne 31. 7. 2012 č. j. MSK 91717/2012, sp. zn. DSH/21925/2012/Now 067.1 V10.

[3] Usnesením č. j. 58 A 47/2012-19 ze dne 6. listopadu 2012 krajský soud řízení zastavil, neboť stěžovatel, ač vyzván k zaplacení soudního poplatku, tento poplatek ve stanovené lhůtě neuhradil.

[4] Proti tomuto usnesení podal stěžovatel 29. listopadu 2012 kasační stížnost, která byla Nejvyššímu správnímu soudu prostřednictvím krajského soudu doručena dne 26. března 2013.

[5] Tato kasační stížnost však nesplňovala podmínky řízení podle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s ustanovením § 4 odst. 1 písm. d) zákona o soudních poplatcích je s podáním kasační stížnosti spojen vznik poplatkové povinnosti, není-li navrhovatel, či věc, které se návrh týká, od soudního poplatku osvobozen podle ustanovení § 11 tohoto zákona. Podle položky č. 19 sazebníku soudních poplatků, který je přílohou uvedeného zákona, je kasační stížnost zpoplatněna částkou 5000 Kč.

[6] Stěžovatel soudní poplatek ve výši 5000 Kč současně s podáním kasační stížnosti neuhradil. Nejvyšší správní soud stěžovatele usnesením č. j.-13 ze dne 3. dubna 2013 vyzval ke splnění poplatkové povinnosti a zaplacení soudního poplatku ve výši 5000 Kč, přičemž mu stanovil k tomu lhůtu dvou týdnů od doručení usnesení. Stěžovatel byl v usnesení poučen o způsobech platby. Stěžovatel byl rovněž poučen o následcích nesplnění své poplatkové povinnosti ve smyslu § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích.

[7] Usnesení s výzvou k zaplacení soudního poplatku bylo stěžovateli prostřednictvím právní zástupkyně doručeno v úterý 30. dubna 2013, lhůta dvou týdnů pro splnění poplatkové povinnosti tedy uplynula v úterý 14. května 2013.

[8] Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

[9] Do dne vydání tohoto rozhodnutí však soudní poplatek za kasační stížnost stěžovatelem zaplacen nebyl. Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo než řízení před ním vedené zastavit v souladu s § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s.

[10] O nákladech řízení bylo rozhodnuto v souladu s § 60 odst. 3 větou první s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. června 2013

JUDr. Kateřina Šimáčková předsedkyně senátu