č. j. 6 As 4/2007-106

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobkyně: Z. o. evid. č. X O. s. s. o. o., proti žalovaným: 1) Národní památkový ústav, se sídlem Valdštejnské nám. 3, Praha 1, 2) Ministerstvo kultury, se sídlem Maltézské nám. 1, Praha 1, v řízení o kasační stížnosti žalovaného ad 1) proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. 11. 2006, č. j. 10 Ca 225/2004-82,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Shora uvedeným rozsudkem Městského soudu v Praze bylo v bodě I. výroku tohoto rozhodnutí zrušeno fiktivní rozhodnutí generálního ředitele Národního památkového ústavu-žalovaného ad 1) ze dne 16. 11. 2004, kterým bylo zamítnuto odvolání žalobkyně ze dne 28. 10. 2004 a potvrzeno fiktivní rozhodnutí Národního památkového ústavu-žalovaného ad 2) ze dne 26. 10. 2004, a dále zrušeno fiktivní rozhodnutí Národního památkového ústavu-žalovaného ad 2) ze dne 26. 10. 2004, kterým nebylo vyhověno žádosti žalobkyně o poskytnutí informace ze dne 8. 10. 2004. Věc byla vrácena žalovanému ad 1) k dalšímu řízení. A dále byla v bodě II. výroku tohoto rozsudku odmítnuta žaloba v části, v níž se žalobkyně domáhala zrušení fiktivního rozhodnutí Ministerstva kultury-žalovaného ad 1), kterým mělo být zamítnuto odvolání žalobkyně ze dne 28. 10. 2004 a potvrzeno fiktivní rozhodnutí Národního památkového ústavu-žalovaného ad 2) ze dne 26. 10. 2004.

Ve smyslu daného poučení podal žalovaný ad 1) (dále jen stěžovatel ) proti rozsudku Městského soudu v Praze, který mu byl doručen dne 27. 12. 2006, kasační stížnost, která byla stěžovatelem osobně podána u městského soudu 25. 1. 2007 (kasační stížnost tedy nebyla podána v zákonné lhůtě a je zjevně opožděná).

Stěžovatel byl řádně poučen, že kasační stížnost lze podat do dvou týdnů po doručení rozsudku ve smyslu ustanovení § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění (dále jen s. ř. s. ). Stěžovatel však podal kasační stížnost až dne 25. 1. 2007, tedy po marném uplynutí lhůty, jež uplynula dnem 10. 1. 2007.

Městský soud v Praze po podání kasační stížnosti postupoval ve smyslu ustanovení § 108 odst. 1 s. ř. s. a předložil kasační stížnost se spisy Nejvyššímu správnímu soudu. Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než ve smyslu ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.) kasační stížnost jako zjevně opožděnou odmítnout.

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (v tomto případě kasační stížnost) odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. dubna 2007

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu