č. j. 6 As 38/2006-171

US NES EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Milady Haplové v právní věci stěžovatele: J. K. , v řízení o kasační stížnosti proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. 1. 2006, č. j. 3 Nc 1065/2005-153,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m ít á .

II. Žádný z účastníků ne má právo na náhradu nákladů řízení.

O důvo dně ní :

Včas podanou kasační stížností stěžovatel vyjadřuje nesouhlas se shora označeným usnesením, kterým bylo odmítnuto jeho podání doručené Městskému soudu v Praze dne 12. 10. 2005.

Městský soud v Praze uložil usnesením ze dne 16. 11. 2005 stěžovateli, aby své podání ze dne 7. 10. 2005 doplnil tak, aby z něho bylo zřejmé, čeho se domáhá a jaká rozhodnutí tímto návrhem napadá. Na toto usnesení stěžovatel adekvátním způsobem nereagoval, a proto městský soud shora označeným usnesením jeho podání odmítl.

Proti tomuto usnesení podal stěžovatel kasační stížnost. Přípisem ze dne 7. 3. 2006 uložil městský soud stěžovateli, aby si ve lhůtě jednoho měsíce od doručení výzvy mimo jiné zvolil advokáta pro řízení o kasační stížnosti, nebo aby doložil, zda-li on sám nebo jeho zaměstnanec či člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, má vysokoškolské vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie, nebo aby doložil své majetkové poměry v přiloženém formuláři Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a vyplněný jej zaslal soudu zpět. Současně byl stěžovatel poučen, že jestliže podání ve stanovené lhůtě neopraví či nedoplní a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. Ze spisu vyplývá, že stěžovatel převzal předmětnou výzvu dne 24. 3. 2006, avšak žádným způsobem na ni nereagoval

Podle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Nepředložení plné moci advokáta brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínky řízení, který nebyl odstraněn. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s. odmítl).

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3, větu první, s. ř. s., dle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Po uč e ní : Proti tomuto usnesení ne js o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. června 2006

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu