6 As 36/2012-37

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Kateřiny Šimáčkové v právní věci žalobce: R. P., proti žalovanému: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, Praha 2-Nové Město, o přezkum postupu žalovaného, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. 1. 2008, č. j. 22 Ca 7/2007-33,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Nejvyššímu správnímu soudu bylo dne 13. 6. 2012 doručeno podání žalobce (dále jen stěžovatel ) ze dne 15. 8. 2011, jež je podle obsahu podání kasační stížností, kterou stěžovatel brojí proti shora označenému usnesení Krajského soudu v Ostravě, jímž byla věc postoupena Městskému soudu v Praze.

[2] Protože tato kasační stížnost nesplňovala zákonné podmínky podle ustanovení § 37 odst. 3 a § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ) a nesplňovala podmínky řízení stanovené ustanovením § 105 odst. 2 s. ř. s. a podle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích ), vyzval Nejvyšší správní soud stěžovatele usnesením ze dne 21. 6. 2012, č. j.-17, k odstranění tam specifikovaných vad.

[3] Stěžovatel na výzvu, jež mu byla doručena 30. 7. 2012, ve stanovené lhůtě nereagoval. Lhůta ke splnění povinnosti marně uplynula dnem 30. 8. 2012.

[4] Podle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

[5] Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

[6] Vzhledem k tomu, že ke dni vydání tohoto rozhodnutí nebyl poplatek stěžovatelem uhrazen, zdejší soud předmětné řízení podle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích zastavil.

[7] O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (ustanovení § 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 12. září 2012

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu