6 As 34/2013-54

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Kateřiny Šimáčkové a soudců JUDr. Tomáše Langáška a JUDr. Bohuslava Hnízdila v právní věci žalobce: Mgr. Ing. L. V., proti žalovanému: Krajský úřad kraje Vysočina, se sídlem Žižkova 57, Jihlava, týkající se žaloby proti rozhodnutí žalovaného ze dne 19. listopadu 2012, č. j. KUJI 71997/2012, OOSČ 930/2012 OOSC/2, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 21. února 2013, č. j. 30 A 6/2013-125,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Usnesením ze dne 30. 7. 2012 č. j. MUPO-TAJ/133-2012 opětovně zamítl tajemník Městského úřadu Polná námitku žalobce týkající se podjatosti oprávněné úřední osoby-vedoucí Odboru správního a sociálního Městského úřadu Polná M. S., spojenou s návrhem, aby byla věc odňata Městskému úřadu Polná a postoupena jinému správnímu orgánu v obvodu působnosti odvolacího orgánu.

[2] Proti shora uvedenému rozhodnutí podal žalobce (dále jen stěžovatel ) dne 11. 9. 2012 odvolání ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, který rozhodnutím ze dne 19. 11. 2012 č. j. KUJI 71997/2012, OOSČ 930/2012 OOSC/2 odvolání stěžovatele zamítl a napadené usnesení potvrdil.

[3] Žalobou ze dne 11. března 2013, podanou u Krajského soudu v Brně (dále jen krajský soud ), se stěžovatel domáhal, aby krajský soud určil, že zásah správního orgánu byl nezákonný, dále aby uvedenému správnímu orgánu zakázal pokračovat v porušování žalobcova práva a konečně aby mu přikázal obnovit stav před zásahem. Žalobce dále žádal, aby krajský soud zároveň zrušil rozhodnutí žalovaného ze dne 19. listopadu 2012 č. j. KUJI 71997/2012, OOSČ 930/2012 OOSC/2, a rozhodnutí tajemníka Městského úřadu Polná ze dne 30. 7. 2012 č. j. MUPO-TAJ/133-2012 a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení a dále aby krajský soud určil, že žalovaný je povinen uhradit žalobci náklady soudního řízení do tří dnů od právní moci rozsudku k rukám žalobce (citováno z kopie rozsudku Krajského soudu v Brně přiložené ke kasační stížnosti).

[4] Dne 21. února 2013 Krajský soud v Brně usnesením ze dne 21. února 2013 č. j. 30 A 6/2013-125 žalobu odmítl.

[5] Proti tomuto usnesení podal stěžovatel kasační stížnost, která byla Nejvyššímu správnímu soudu doručena dne 18. března 2013.

[6] Tato kasační stížnost však nesplňovala podmínky řízení podle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s ustanovením § 4 odst. 1 písm. d) zákona o soudních poplatcích je s podáním kasační stížnosti spojen vznik poplatkové povinnosti, není-li navrhovatel, či věc, které se návrh týká, od soudního poplatku osvobozen podle ustanovení § 11 tohoto zákona. Podle položky č. 19 sazebníku soudních poplatků, který je přílohou uvedeného zákona, je kasační stížnost zpoplatněna částkou 5000 Kč.

[7] Součástí kasační stížnosti byl rovněž stěžovatelův návrh na osvobození od soudních poplatků podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ). Stěžovatel soudní poplatek ve výši 5000 Kč soudní poplatek současně s podáním kasační stížnosti neuhradil. Nejvyšší správní soud návrh stěžovatele na osvobození od soudních poplatků usnesením č. j.-20 ze dne 10. dubna 2013 zamítl a vyzval stěžovatele ke splnění poplatkové povinnosti a zaplacení soudního poplatku ve výši 5000 Kč, přičemž mu stanovil k tomu lhůtu 15 dnů od doručení usnesení. Stěžovatel byl v usnesení poučen o způsobech platby. Stěžovatel byl rovněž poučen o následcích nesplnění své poplatkové povinnosti ve smyslu § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích.

[8] Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

[9] Při doručování usnesení s výzvou na adresu B. 31a, X Č. B. 5, kterou stěžovatel označil v kasační stížnosti, stěžovatel nebyl zastižen, písemnost nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, ani nebylo možné písemnost vhodit do domovní nebo jiné schránky. Doručovaná písemnost byla proto vrácena Nejvyššímu správnímu soudu podle § 50 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

[10] Nejvyšší právní soud proto dne 17. května 2013 písemnost vyvěsil na úřední desce a způsobem upravujícím dálkový přístup spolu s oznámením podle § 50 odst. 2 a § 50i občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ). Zároveň byl stěžovatel v oznámení pro vyvěšení na úřední desce ze dne 17. května 2013 č. j.-33 poučen, že si písemnost může vyzvednout u soudu po předložení občanského průkazu nebo jiného dokladu totožnosti.

[11] Podle § 50 odst. 2 o. s. ř. se písemnost považovala za doručenou dnem 27. května 2013, lhůta 15 dnů pro splnění poplatkové povinnosti tedy uplynula v úterý 11. června 2013. Do dne vydání tohoto rozhodnutí však soudní poplatek za kasační stížnost zaplacen nebyl. Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo než řízení před ním vedené zastavit v souladu s § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s.

[12] Dne 4. června 2013 požádal stěžovatel o doručování na adresu poste restante, J. B. 1590, X Č. B. 13; na tuto adresu je proto doručováno i toto usnesení.

[13] O nákladech řízení bylo rozhodnuto v souladu s § 60 odst. 3 větou první s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. června 2013

JUDr. Kateřina Šimáčková předsedkyně senátu