č. j. 6 As 3/2004-36

US NES ENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Bohuslava Hnízdila v právní věci žalobců: a) B. K. , b) M. V. proti žalovanému: Krajský úřad Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, v řízení o kasační stížnosti žalobců proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. 10. 2003, č. j. 22 Ca 351/2003-25,

takto:

I. Kasační stížnost s e o dm ít á .

II. Žádný z účastníků řízení ne má právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

O důvo dně ní :

Žalobce sub. a) a b) (dále jen stěžovatelé ) se kasační stížností domáhají zrušení usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. 10. 2003, č. j. 22 Ca 351/2003-25, kterým byla odmítnuta pro opožděnost jejich žaloba ve věci povolení stavby na pozemku parc. č. 1362/2 stavebníku P. Š., v k. ú. K.

Nejvyšší správní soud se před tím, než by mohl posoudit námitky uvedené v kasační stížnosti, musel ujistit, zda jsou splněny veškeré procesní podmínky řízení, tedy podmínky, za nichž je otevřen přístup k meritornímu přezkumu napadeného rozhodnutí. Takovou podmínkou je podle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), povinné zastoupení advokátem, nemá-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Povinné zastoupení stěžovatelů advokátem představuje zvláštní podmínku řízení o kasační stížnosti. Nedostatek této podmínky je odstranitelný (§ 104 odst. 2 občanského soudního řádu ve spojení s § 64 a § 120 s. ř. s., § 108 s. ř. s.). V posuzované věci byli stěžovatelé krajským soudem vyzváni dne 7. 11. 2003, aby si zvolili pro podání kasační stížnosti zástupcem advokáta, k tomu stanovil potřebnou lhůtu; rovněž byli upozorněni na následky spojené s absencí právního zastoupení v tomto řízení. Stěžovatelé však na výzvu soudu nereagovali. splněny podmínky řízení, tento nedostatek nebyl přes výzvu odstraněn, a proto nelze v řízení pokračovat. Poněvadž stěžovatelé nedostatek podmínky řízení spočívající v absenci právního zastoupení neodstranili, soud v řízení o kasační stížnosti pokračovat nemůže.

Kasační stížnost proto musela být podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítnuta.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 s. ř. s.; je-li návrh odmítnut žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Po uč e ní : Proti tomuto usnesení ne js o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 2. února 2005

JUDr. Milada Tomková předsedkyně senátu