6 As 284/2017-18

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Tomáše Langáška v právní věci žalobkyně: MVDr. Ľ. N., zastoupena Mgr. Petrem Pařilem, advokátem se sídlem Škárova 809/16, 612 00 Brno, proti žalovanému: Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65, Praha 10, týkající se žaloby proti rozhodnutí žalovaného ze dne 26. 6. 2014, č. j. 1395/500/14, 39119/ENV/14, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18. 7. 2017, č. j. 10 A 132/2014-42,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Nejvyššímu správnímu soudu byla dne 30. 8. 2017 doručena kasační stížnost žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18. 7. 2017, č. j. 10 A 132/2014-42, jímž soud zamítl žalobu stěžovatelky proti rozhodnutí žalovaného ze dne 26. 6. 2014, č. j. 1395/500/14, 39119/ENV/14. Uvedeným rozhodnutím bylo zamítnuto odvolání stěžovatelky a potvrzeno rozhodnutí České inspekce životního prostředí ze dne 1. 4. 2014, č. j. ČIŽP/10/CIT/SR01/1117414.038/14/RPR, kterým byly stěžovatelce zabaveny 4 živé exempláře a dva uhynulé exempláře želv druhu Testudo hermani, a dále jí byla uložena povinnost nahradit paušální částku nákladů řízení.

[2] Přípisem ze dne 7. 9. 2017, č. j.-10, Nejvyšší správní soud vyzval stěžovatelku k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč, a to ve lhůtě jednoho týdne od doručení tohoto přípisu. Soud současně stěžovatelku poučil, že nebude-li soudní poplatek za kasační stížnost ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví. Uvedený přípis byl právnímu zástupci stěžovatelky doručen do datové schránky dne 8. 9. 2017.

[3] Podle ustanovení § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), soud usnesením řízení zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Z ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen zákon o soudních poplatcích ), vyplývá, že poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti. Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

[4] Do dnešního dne stěžovatelka soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti nezaplatila, stanovená lhůta přitom uplynula v pátek dne 15. 9. 2017. Soud proto řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

[5] O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. října 2017

Mgr. Jana Brothánková předsedkyně senátu