6 As 277/2017-28

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců Mgr. Jany Brothánkové a JUDr. Tomáše Langáška v právní věci žalobce: JEREMI, s. r. o., se sídlem Jeremiášova 2581/2, Praha 5, zastoupen JUDr. Jiřím Kudějem, advokátem, se sídlem Šlikova 287/20, Praha 6, proti žalovanému: Magistrát hlavního města Prahy, se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 23. 1. 2017, č. j. MHMP 54555/2017, sp. zn. S-MHMP 2159436/2016/STR, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 5. 2017, č. j. 10 A 52/2017-68.

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e zastavuje.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobci s e v r a c í část zaplaceného soudního poplatku ve výši 4 000 Kč. Tato částka bude žalobci vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení, k rukám JUDr. Jiřího Kuděje, advokáta.

Odůvodnění:

[1] Kasační stížností napadl žalobce (dále jen stěžovatel ) rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30. 5. 2017, č. j. 10 A 52/2017-68 (dále jen napadený rozsudek ). Napadeným rozsudkem byla zamítnuta žaloba stěžovatele proti rozhodnutí žalovaného ze dne 23. 1. 2017, č. j. MHMP 54555/2017, sp. zn. S-MHMP 2159436/2016/STR.

[2] Podáním doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 19. 10. 2017 vzal stěžovatel prostřednictvím svého zástupce kasační stížnost proti napadenému rozsudku zpět.

[3] Podle § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Nejvyšší správní soud připomíná, že řízení o kasační stížnosti je plně ovládáno zásadou dispoziční. Stěžovatel nejprve procesním úkonem spočívajícím v podání kasační stížnosti projevil vůli vyvolat řízení o přezkoumání rozhodnutí městského soudu, nyní procesním úkonem spočívajícím ve zpětvzetí kasační stížnosti projevil svoji vůli, aby Nejvyšší správní soud v řízení nepokračoval.

[4] Protože stěžovatel vzal svou kasační stížnost zpět a projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje žádné pochybnosti, Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil, jak mu to ukládá ustanovení § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

[5] Jelikož řízení bylo zastaveno, nemá podle § 60 odst. 3 věty prvé v návaznosti na § 120 s. ř. s., žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

[6] Podle § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek snížený o 20 %, nejméně však o 1 000 Kč, v případě, bylo-li řízení zastaveno pro zpětvzetí návrhu. Soud proto v souladu s tímto ustanovením vrátil stěžovateli zaplacený soudní poplatek snížený o 20 %, tedy o minimální částku 1 000 Kč, ve výši 4 000 Kč. Uvedená částka bude stěžovateli vyplacena ve lhůtě podle § 10a odst. 1 zákona o soudních poplatcích.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. října 2017

JUDr. Petr Průcha předseda senátu