6 As 272/2014-26

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Tomáše Langáška v právní věci žalobce: M. S., zastoupen JUDr. Pavlem Tomkem, advokátem, se sídlem Polská 4, 360 20 Karlovy Vary, proti žalovanému: Krajský úřad Karlovarského kraje, se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory, týkající se řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 5. 2014, č. j. 1210/DS/14-3, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 30. 9. 2014, č. j. 57 A 37/2014-35,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žalobci se vr a c í zaplacený soudní poplatek za kasační stížnost snížený o 20 % ve výši 4.000 Kč. Tato částka bude žalobci poukázána prostřednictvím jeho zástupce JUDr. Pavla Tomka ve lhůtě 30 dnů od nabytí právní moci tohoto usnesení.

III. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností napadl žalobce (dále jen stěžovatel ) rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 30. 9. 2014, č. j. 57 A 37/2014-35, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 5. 2014, č. j. 1210/DS/14-3 (dále jen napadené rozhodnutí ). Napadeným rozhodnutím bylo zamítnuto odvolání stěžovatele proti rozhodnutí Magistrátu města Karlovy Vary ze dne 4. 4. 2014, č. j. 3971/OD/14-2/Klep, kterým byla zamítnuta žádost stěžovatele o udělení řidičského oprávnění a vydání řidičského průkazu České republiky.

Podáním doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 12. 2. 2015 vzal stěžovatel prostřednictvím svého zástupce kasační stížnost proti napadenému rozsudku krajského soudu zpět. Z návrhu je zjevné, že se jedná o projev vůle dostatečně určitý a jednoznačný, z něhož plyne, že si stěžovatel výslovně přeje kasační stížnost vzít zpět v celém jejím rozsahu.

Podle § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Nejvyšší správní soud připomíná, že řízení o kasační stížnosti je plně ovládáno zásadou dispoziční. Stěžovatel, jehož procesní úkon vůči soudu spočívající v podání kasační stížnosti vyvolává řízení o přezkoumání rozhodnutí krajského soudu, tak zpětvzetím kasační stížnosti projevil svou vůli, aby soud v řízení nepokračoval.

Protože stěžovatel vzal svou kasační stížnost zpět, Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil, jak mu to ukládá ustanovení § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

Dne 26. 11. 2014 zaplatil stěžovatel k výzvě soudu č. j.-13 ze dne 20. 11. 2014 soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč. Podle ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích ) platí, že soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1.000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Podle § 10 odst. 5 téhož zákona soud v řízení, v němž lze rozhodnout bez jednání, postupuje obdobně podle odstavců 3 a 4, dokud nebylo vydáno rozhodnutí o věci samé.

Z výše uvedeného plyne, že Nejvyšší správní soud má povinnost stěžovateli jím zaplacený soudní poplatek vrátit dle ustanovení § 10 odst. 3 ve spojení s § 10 odst. 5 zákona o soudních poplatcích. Soud je však zároveň povinen zaplacený soudní poplatek při jeho vracení stěžovateli zkrátit o 20 %, nejméně však o 1.000 Kč. 20 % z částky 5.000 Kč činí 1.000 Kč. Soud tedy ve smyslu výroku II. tohoto usnesení vrátí stěžovateli část jím zaplaceného soudního poplatku ve výši 4.000 Kč. Tato částka bude žalobci poukázána prostřednictvím jeho zástupce JUDr. Pavla Tomka ve lhůtě 30 dnů od nabytí právní moci tohoto usnesení.

Jelikož řízení bylo zastaveno, nemá podle § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. února 2015

Mgr. Jana Brothánková předsedkyně senátu