6 As 27/2008-145

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobců: a) JUDr. Vladimír Kubát, advokát, se sídlem Valentova 1734/5, Praha 4, b) RENA-Centrum s. r. o., se sídlem U Svatého Ducha 3/9, Josefov, Praha 1, oba zastoupeni Mgr. Marií Klinerovou, advokátkou, se sídlem V Jámě 1, Praha 1, proti žalovanému: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 12. 2006, č. j. RR/3391/06, v řízení o kasační stížnosti žalobců ad a) a ad b) a stěžovatelů: 1) ZÁPADOČESKÁ VÝROBA OKEN a. s., v likvidaci, se sídlem Molitorovská 324/9, Strašnice, Praha 10, 2) Monika Nezbedová, likvidátorka společnosti ZÁPADOČESKÁ VÝROBA OKEN a. s., bytem Ostrovského 253/3, Smíchov, Praha 5, všichni zastoupeni Mgr. Marií Klinerovou, advokátkou, se sídlem V Jámě 1, Praha 1, proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 3. 3. 2008, č. j. 30 Ca 27/2007-88,

takto:

I. Kasační stížnosti s e o d m í t a j í .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Shora uvedeným usnesením Krajského soudu v Plzni bylo v bodě I. výroku tohoto rozhodnutí zastaveno řízení o kasační stížnosti ve vztahu k žalobcům-stěžovatelům a) a b), a v bodě II. výroku bylo rozhodnuto, že stěžovatelé a) a b) nemají právo na náhradu nákladů řízení.

Ve smyslu daného poučení podali žalobci ad a) a ad b) (dále jen stěžovatelé ) proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 3. 3. 2008, č. j. 30 Ca 27/2007-88, které jim bylo doručeno dne 13. 3. 2008, kasační stížnost, která byla stěžovateli osobně podána u krajského soudu 4. 4. 2008 (kasační stížnost tedy nebyla podána v zákonné lhůtě a je zjevně opožděná).

Stěžovatelé byli řádně poučeni, že kasační stížnost lze podat do dvou týdnů po doručení usnesení ve smyslu ustanovení § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění, (dále jen s. ř. s. ). Podle věty třetí citovaného ustanovení zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout, neboť se jedná o lhůtu zákonnou. Stěžovatelé však podali kasační stížnost až dne 4. 4. 2008, tedy po marném uplynutí lhůty, jež uplynula dnem 27. 3. 2008.

Krajský soud v Plzni po podání kasační stížnosti postupoval ve smyslu ustanovení § 108 odst. 1 s. ř. s. a předložil kasační stížnost se spisy Nejvyššímu správnímu soudu. Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než ve smyslu ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.) kasační stížnost jako zjevně opožděnou odmítnout.

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (v tomto případě kasační stížnost) odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 16. září 2008

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu