6 As 264/2017-21

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Tomáše Langáška (soudce zpravodaj) a soudců JUDr. Petra Průchy a Mgr. Ondřeje Mrákoty v právní věci žalobce: L. H., zastoupený Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem, se sídlem Na Zlatnici 301/2, 147 00 Praha 4, proti žalovanému: Krajský úřad Jihočeského kraje, se sídlem U Zimního Stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, týkající se žaloby proti rozhodnutí žalovaného č. j. KUJCK 123947/2016/ODSH ze dne 20. září 2016, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. 56 A 9/2016-38 ze dne 2. srpna 2017,

takto:

I. Kasační stížnost žalobce se odmítá.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobci s e v r a c í zaplacený soudní poplatek ve výši 5 000 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám jeho zástupce Mgr. Jaroslava Topola, advokáta, se sídlem Na Zlatnici 301/2, Praha 4, do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Podanou blanketní kasační stížností se žalobce (dále též stěžovatel ) domáhal zrušení v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích, jímž byla zamítnuta žaloba proti tamtéž uvedenému rozhodnutí žaloveného ve věci přestupku. Protože kasační stížnost neobsahovala všechny náležitosti podle § 106 odst. 1 s. ř. s., vyzval Nejvyšší správní soud stěžovatele usnesením ze dne 15. srpna 2017, č. j.-12, aby v zákonné lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení uvedl, z jakého důvodu ve smyslu § 103 odst. 1 s. ř. s. kasační stížnost podal, a tyto důvody skutkově a právně konkretizoval. Uvedené usnesení bylo zástupci stěžovatele doručeno dne 24. srpna 2017. Zákonná jednoměsíční lhůta pro odstranění vad kasační stížnosti (§ 106 odst. 3 s. ř. s.) tedy stěžovateli uplynula v pondělí dne 25. září 2017. Jelikož stěžovatel k tomuto dni důvody kasační stížnosti nedoplnil, postupoval Nejvyšší správní soud podle § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. a kasační stížnost odmítl, neboť absence důvodů kasační stížnosti je nedostatkem, pro který nelze v řízení pokračovat, jak byl stěžovatel poučen. Jelikož byla kasační stížnost odmítnuta, rozhodl Nejvyšší správní soud zároveň o vrácení již zaplaceného soudního poplatku ve výši 5 000 Kč stěžovateli (§ 10 odst. 3 věta třetí zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), a to ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto usnesení (§ 10a odst. 1 zákona o soudních poplatcích). Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 aplikovaný na základě § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. září 2017

JUDr. Tomáš Langášek předseda senátu