6 As 262/2014-35

OPRAVNÉ USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedkyní senátu Mgr. Janou Brothánkovou v právní věci žalobkyně: D. J., zastoupené Mgr. Markétou Pánkovou, advokátkou, se sídlem Olomouc, Dolní nám. 173/15, proti žalovanému: Krajský úřad Zlínského kraje, se sídlem tř. Tomáše Bati 21, Zlín, týkající se řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 4. 10. 2013, č. j. KUZL 59019/2013, sp. zn. KUSP/59019/2013/PŽÚ/Do, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 24. 9. 2014, č. j. 41 A 93/2013-58,

takto:

I. Výrok II. rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 14. května 2015, č. j.-26, s e o p r a v u j e v částce náhrady nákladů řízení, kterou je žalovaný povinen zaplatit žalobkyni, na správnou výši 3.400 Kč, takže výrok č. II správně zní:

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení ve výši 3.400 Kč do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám zástupkyně žalobkyně Mgr. Markéty Pánkové.

II. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. května 2015, č. j.-26, s e o p r a v u j e v bodě [27] odůvodnění, tak, že se z něj vypouští věta Protože je advokátka žalobkyně plátcem daně, zvyšuje se její odměna o částku odpovídající této dani, kterou je povinna odvést podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. ; a dále se opravuje částka náhrady nákladů řízení, kterou je žalovaný povinen žalobkyni zaplatit, na správnou výši 3.400 Kč.

Odůvodnění:

Rozsudkem ze dne 14. května 2015, č. j.-26 (dále označený rozsudek ), Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnosti žalovaného a výrokem č. II rozhodl o nákladech řízení.

Podle § 54 odst. 4 v návaznosti na § 120 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), Nejvyšší správní soud opravným usnesením opraví výrok, pokud v něm byly učiněny chyby v psaní a počtech, jakož i zjevné nesprávnosti.

V písemném vyhotovení rozsudku došlo ke zjevné nesprávnosti spočívající v tom, že soud omylem stanovil výši náhrady nákladů řízení žalobkyně zahrnující daň z přidané hodnoty z odměny za zastoupení a náhrady hotových výdajů, ač zástupkyně žalobkyně plátcem daně z přidané hodnoty není, a tato skutečnost vyplývá ze soudního spisu. Je zřejmé, že žalobkyni vznikly náklady řízení bez této daně z přidané hodnoty a že se tedy ve výroku II. jedná o zjevnou nesprávnost. Nejvyšší správní soud proto postupem podle § 54 odst. 4 s. ř. s. tuto zjevnou nesprávnost opravil opravným usnesením, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto usnesení. Vzhledem k tomu, že stejná chyba je uvedena i v odůvodnění rozsudku, Nejvyšší správní soudu provedl výrokem II. opravu rovněž odůvodnění rozsudku.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. června 2015

Mgr. Jana Brothánková předsedkyně senátu