6 As 251/2015-10

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy, a soudců JUDr. Tomáše Langáška a Mgr. Jany Brothánkové, v právní věci žalobce: F. P., zastoupeného JUDr. Evženem Zachariášem, advokátem, se sídlem Mezi Mosty 1793, Pardubice, proti žalovanému: Krajský úřad Pardubického kraje, se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice, týkající se žaloby proti rozhodnutí žalovaného ze dne 1. července 2015, č. j. KrÚ 43529/2015, sp. zn. SpKrÚ 32044/2015 OOPKŽÚ OVV, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích ze dne 16. října 2015, č. j. 50 A 11/2015-38,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen stěžovatel ) se podáním datovaným dne 30. října 2015, doručeným Krajskému soudu v Hradci Králové dne 3. listopadu 2015, domáhal zrušení usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích ze dne 16. října 2015, č. j. 50 A 11/2015-38, jímž byla pro opožděnost odmítnuta jeho žaloba proti v návětí uvedenému rozhodnutí žalovaného. Kasační stížnost byla Nejvyššímu správnímu soudu postoupena dne 9. listopadu 2015.

Nejvyšší správní soud přípisem ze dne 18. listopadu 2015, č. j.-5, vyzval stěžovatele k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 5000 Kč [§ 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů] ve lhůtě jednoho týdne od doručení dané výzvy. Zároveň byl stěžovatel poučen o následcích nezaplacení soudního poplatku. Výzva k zaplacení soudního poplatku byla stěžovateli prostřednictvím jeho právního zástupce doručena v pátek 20. listopadu 2015, lhůta k zaplacení soudního poplatku tedy uplynula o týden později v pátek 27. listopadu 2015.

Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel ve lhůtě stanovené Nejvyšším správním soudem ani následně soudní poplatek splatný podáním kasační stížnosti nezaplatil, Nejvyšší správní soud řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

O náhradě nákladů tohoto řízení Nejvyšší správní soud rozhodl podle § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť řízení bylo zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 2. prosince 2015

JUDr. Petr Průcha předseda senátu