6 As 25/2015-198

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy, soudce zpravodaje JUDr. Tomáše Langáška a soudkyně Mgr. Jany Brothánkové v právní věci žalobce: J. K., proti žalovanému: 1) Zeměměřický a katastrální inspektorát v Praze, se sídlem Pod Sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha 8, 2) Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, týkající se žaloby proti rozhodnutí Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Praze č. j. ZKI-O-141/977/2008/Ri ze dne 14. ledna 2009 a úkonům Krajského úřadu Středočeského kraje č. j. ÚSŘ 78462/04/Pe, č. j. SZ/13625/2007/KUSK ÚSŘ/Pe, č. j. SZ 137491/2008/KUSK ÚSŘ/Pe, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 11 A 78/2011-274 ze dne 8. ledna 2015,

takto:

I. Kasační stížnost žalobce s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Nejvyššímu správnímu soudu byla dne 2. února 2015 doručena kasační stížnost žalobce (nyní stěžovatel ) proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 8. ledna 2015 č. j. 11 A 78/2011-274, kterým Městský soud v Praze (dále jen městský soud ) výrokem I vyhověl stěžovatelově žalobě v části směřující proti rozhodnutí žalovaného 1) a toto rozhodnutí zrušil a výrokem II odmítl žalobu proti úkonům žalovaného 2). Výrokem III a IV městský soud rozhodl o nákladech řízení.

Součástí kasační stížnosti byla i žádost stěžovatele o osvobození od soudních poplatků a žádost o ustanovení právního zástupce. Usnesením č. j.-154 ze dne 1. dubna 2015 Nejvyšší správní soud výroky I a II zamítl návrhy stěžovatele na osvobození od soudních poplatků a na ustanovení zástupce, neboť dospěl k závěru, že v posuzovaném případě se jedná o zjevně neúspěšnou kasační stížnost ve smyslu § 36 odst. 3 soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ); v podrobnostech se odkazuje na odůvodnění tohoto usnesení.

Tímtéž usnesením Nejvyšší správní soud stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě dvou týdnů od doručení tohoto usnesení buď předložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo ve stejné lhůtě prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie (výrok III), a aby ve lhůtě jednoho týdne od doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek (podle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) za kasační stížnost ve výši 5 000 Kč (výrok IV). Současně stěžovatele poučil, že podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s. bude kasační stížnost odmítnuta, nejsou-li splněny podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze-li proto v řízení pokračovat. Dále stěžovatele poučil, že nebude-li soudní poplatek za kasační stížnost ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví [§ 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s.]; soud však řízení nezastaví, je-li tu nebezpečí z prodlení, v jehož důsledku by mohla navrhovateli vzniknout újma, a ve stanovené lhůtě navrhovatel sdělí soudu okolnosti, které toto nebezpečí osvědčují, a doloží, že bez své viny nemohl poplatek dosud zaplatit [ustanovení § 9 odst. 4 písm. c) zákona o soudních poplatcích].

Usnesení bylo stěžovateli doručeno v pátek 10. dubna 2015, jednotýdenní soudcovská lhůta k zaplacení soudního poplatku uplynula marně v pátek 17. dubna 2015 (tj. o jeden týden později dnem, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty, dle § 40 odst. 2 s. ř. s.), aniž by stěžovatel-v souladu s poučením, jehož se mu dostalo-včas sdělil soudu okolnosti, které osvědčují nebezpečí nějaké újmy na jeho straně, a doložil, že bez své viny nemohl soudní poplatek dosud zaplatit. Následně v pátek 24. dubna 2015 uplynula marně i dvoutýdenní soudcovská lhůta k předložení plné moci advokátu, příp. k prokázání příslušného právnického vzdělání.

Podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel chybějící podmínku řízení spočívající v absenci advokátního právního zastoupení ve stanovené lhůtě ani dosud neodstranil, ač byl o následku nesplnění výzvy poučen, nelze v řízení pokračovat. Nejvyšší správní soud proto podle § 37 odst. 5 a § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., kasační stížnost odmítl. Krom toho mohlo být řízení i zastaveno pro nezaplacení soudního poplatku podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s.

Podle § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s. žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. dubna 2015

JUDr. Petr Průcha předseda senátu