6 As 249/2017-35

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Tomáše Langáška a soudkyň Mgr. Jany Brothánkové a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobce: Ing. arch. T. Š., zastoupený Mgr. Ing. Janem Drobným, advokátem, se sídlem Praha 8-Karlín, Sokolovská 87/95, proti žalované: Česká komora architektů, se sídlem Praha 1, Josefská 34/6, zastoupená Mgr. Ing. Danielou Rybkovou, advokátkou, se sídlem Praha 3, Jana Želivského 2385/11, týkající se žaloby proti rozhodnutí představenstva České komory architektů ze dne 19. července 2016, sp. zn. DR 2015-10,-12, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. června 2017, č. j. 9 Ad 22/2016-38,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti žalobce s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Nejvyššímu správnímu soudu byla 25. července 2017 doručena kasační stížnosti žalobce (dále též stěžovatel ) proti v návětí uvedenému usnesení Městského soudu v Praze ve věci disciplinárního opatření-písemné důtky-uloženého stěžovateli žalovanou. V průběhu řízení, podáním ze dne 11. srpna 2017 doručeným téhož dne, stěžovatel Nejvyššímu správnímu soudu sdělil, že je stále přesvědčen, že byl postupem žalované poškozen, bere však kasační stížnost zpět. Vzhledem k této skutečnosti Nejvyšší správní soud řízení zastavil podle § 47 písm. a) ve spojení s § 120 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ).

Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno. Správní poplatek za kasační stížnost stěžovatel dosud nezaplatil, Nejvyšší správní soud proto stěžovateli nic nevrací.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. srpna 2017

JUDr. Tomáš Langášek předseda senátu