6 As 22/2012-41

USN E SE N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobce: P. Č., proti žalovanému: Okresní soud v Prachaticích, se sídlem Pivovarská 3, Prachatice, o podání žalobce ze dne 27. 5. 2011, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 6. 2. 2012, č. j. 10 Na 966/2011-18,

ta k to:

I. Kasační stížnost se o d m ít á .

II. Žádný z účastníků n em á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

O dů v odn ěn í:

[1] Nejvyššímu správnímu soudu byla dne 6. 3. 2012 doručena kasační stížnost žalobce (dále jen stěžovatel ) ze dne 25. 2. 2012 proti shora označenému usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích (dále jen krajský soud ), kterým bylo rozhodnuto, že podání stěžovatele ze dne 27. 5. 2011 se odmítá.

[2] Jelikož stěžovatel nezaplatil při podání kasační stížnosti soudní poplatek ve smyslu zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, byl vyzván usnesením ze dne 12. 3. 2012, č. j.-5, k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost. Stěžovatel na výzvu reagoval podáním ze dne 5. 4. 2012, ve kterém požádal o osvobození od soudních poplatků. Usnesením ze dne 17. 4. 2012, č. j.-22, byl stěžovatel vyzván k doplnění kasační stížnosti a k předložení plné moci udělené advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti. Přípisem ze dne 15. 5. 2012, č. j.-29 byl stěžovatel vyzván k vyplnění přiloženého Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech. Podáním ze dne 28. 5. 2012 stěžovatel požádal o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti a odkázal na čestné prohlášení, které soudu předložil s podáním ze dne 5. 4. 2012.

[3] Usnesením ze dne 21. 6. 2012, č. j.-32, Nejvyšší správní soud zamítl návrh stěžovatele na osvobození od soudních poplatků i návrh stěžovatele na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti. Zároveň byl stěžovatel opětovně vyzván k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost a k předložení plné moci udělené advokátu k zastupování v řízení o kasační stížnosti.

[4] Stěžovatel na tuto výzvu soudu reagoval podáním ze dne 8. 8. 2012, v němž žádal prodloužení lhůty k doložení jeho zastoupení advokátem z důvodu složitosti a časové náročnosti komunikace s advokátem. Stěžovatel rovněž požadoval, aby mu bylo povoleno soudní poplatek za kasační stížnosti uhradit ve splátkách. Tento návrh odůvodnil tak, že hrozí zastavení přezkumu pro nezaplacení poplatku, ačkoli podle stěžovatele dochází k přezkumu na druhém stupni i bez splnění podmínek, a že mu jeho sociální poměry neodůvodňují soudní poplatek uhradit v tak krátké lhůtě.

[5] Podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

[6] Vzhledem k tomu, že ke dni vydání tohoto rozhodnutí stěžovatel nesplnil podmínku povinného zastoupení advokátem pro řízení o kasační stížnosti podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s., jedná se o nedostatek podmínek řízení, který nebyl stěžovatelem přes opakované výzvy Nejvyššího správního soudu (usnesení dne 17. 4. 2012, č. j.-22; usnesení ze dne ze dne 21. 6. 2012, č. j.-32) odstraněn. Je třeba podotknout, že stěžovatel měl od doručení první z uvedených výzev Nejvyššího správního soudu (tj. ode dne 21. 5. 2012) na odstranění této vady tři měsíce. Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo nic jiného, než ve smyslu ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. (za použití ustanovení § 120 s. ř. s.) kasační stížnost odmítnout.

[7] K podání ze dne 8. 8. 2012 Nejvyšší správní soud nemohl přihlédnout, protože tato žádost neobsahovala relevantní odůvodnění stran prodloužení lhůty k doložení právního zastoupení vzhledem k tomu, že stěžovateli bylo již v dubnu tohoto roku doručeno usnesení obsahující výzvu k doložení, zda splňuje podmínku podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. Stěžovatel měl k iniciování řízení před Českou advokátní komorou časový prostor od 30. 7. 2012, kdy mu bylo doručeno usnesení ze dne 21. 6. 2012, č. j.-32, o zamítnutí jeho žádosti o ustanovení advokáta. Nejvyššímu správnímu soudu ke dni vyhlášení tohoto rozhodnutí nebylo stěžovatelem doloženo, že by požádal Českou advokátní komoru o určení advokáta, resp. že by bylo Českou advokátní komorou o takovéto žádosti kladně rozhodnuto a že stěžovatel určenému advokátovi udělil plnou moc pro řízení o předmětné kasační stížnosti.

[8] Postup stěžovatele dožadující se prodloužení lhůty k doložení právního zastoupení nelze považovat za vážně míněnou žádost, nýbrž pouze za jednu z mnoha stěžovatelem vyvolávaných procesních obstrukcí za účelem prodloužení sporu-shodně usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 7. 2012, č. j. 2 As 86/2012-23.

[9] Nejvyšší správní soud se nezabýval ani žádostí o rozložení úhrady soudního poplatku na splátky, neboť jak již bylo uvedeno, kasační stížnost se odmítá z jiného důvodu a samostatné rozhodování o soudním poplatku by tak postrádalo smysl.

[10] Závěrem zdejší soud konstatuje, že v kontextu stereotypního procesního počínání stěžovatele v tomto, i v řadě mnoha dalších soudních řízení, která vede, lze mít důvodně za to, že postup stěžovatele je jednou z mnoha stěžovatelem vyvolávaných procesních obstrukcí za účelem prodloužení sporu-shodně usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 7. 2012, č. j. 2 As 86/2012-23.

[11] O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení ne j s o u opravné prostředky přípustné (ustanovení § 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 22. srpna 2012

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu