6 As 21/2015-54

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Tomáše Langáška v právní věci žalobce: A. H., proti žalovanému: Nejvyšší správní soud, se sídlem Moravské náměstí 6 Brno, týkající se žaloby proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 10. 2014, č. j. 3 As 179/2014-45, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 7. 1. 2015, č. j. 62 A 109/2014-13,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Nejvyššímu správnímu soudu byla dne 2. 2. 2015 doručena kasační stížnost žalobce (dále jen stěžovatel ) proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 7. 1. 2015, č. j. 62 A 109/2014-13 ( napadené usnesení ), jímž byla odmítnuta jeho žaloba proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 10. 2014, č. j. 3 As 179/2014-45 pro nepřípustnost.

Výzvou ze dne 13. 2. 2015, č. j.-26 byl stěžovatel vyzván k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč a k předložení plné moci udělené advokátu, anebo prokázání příslušného vysokoškolského právnického vzdělání. Na výzvu reagoval stěžovatel žádostí o osvobození od soudních poplatků a žádostí o ustanovení advokáta z finančních důvodů.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále s. ř. s. ) musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Usnesením ze dne 11. 3. 2015, č. j.-42, Nejvyšší správní soud zamítl návrh stěžovatele na osvobození od soudních poplatků a na ustanovení zástupce a vyzval jej, aby ve lhůtě pěti dnů od doručení tohoto usnesení buď předložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo ve stejné lhůtě prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Dále žalobce vyzval, aby ve stejné lhůtě zaplatil soudní poplatek (podle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč.

Citované usnesení bylo stěžovateli doručeno ve čtvrtek dne 26. 3. 2015, pětidenní lhůta ke splnění výzev tak uplynula v úterý dne 31. 3. 2015.

Stěžovatel reagoval podáním ze dne 27. 3. 2015, v němž vznáší námitku zmatečnosti výše uvedeného usnesení z toho důvodu, že:- ten, kdo v tajném řízení vystupoval jako účastník, neměl způsobilost být účastníkem řízení a to Nejvyšší správní soud;-účastník v tajném řízení neměl procesní způsobilost nebo nemohl před soudem vystupovat (§ 29 odst. 2) a nebyl řádně zastoupen;-při tajném jednání rozhodoval vyloučený soudce a přísedící.

Výzvu k zaplacení soudního poplatku a doložení právního zastoupení však stěžovatel v uvedené lhůtě, ani do dne vydání tohoto usnesení, nesplnil; nezaplatil soudní poplatek za kasační stížnost, ani nedoložil své právní zastoupení, příp. způsobilost vystupovat v řízení bez advokáta. Stěžovatel též nepožádal o další prodloužení lhůty z vážných důvodů.

Nejvyšší správní soud proto-v souladu s upozorněním, jehož se stěžovateli v citovaném usnesení dostalo-kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s. odmítl, neboť nebyly splněny podmínky řízení a tento nedostatek přes výzvu soudu nebyl odstraněn, pročež v řízení nebylo lze pokračovat. Krom toho by řízení mohlo být i zastaveno pro nezaplacení soudního poplatku.

Podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 1. dubna 2015

Mgr. Jana Brothánková předsedkyně senátu