6 As 21/2012-33

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně senátu JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobce: P. Č., proti žalované: Česká advokátní komora, se sídlem Národní 16, Praha 1, proti rozhodnutí žalované č. j. 3275/11, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 7. 2. 2012, č. j. 10 Na 2/2012-2,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Nejvyššímu správnímu soudu byla dne 6. 3. 2012 doručena kasační stížnost žalobce (dále jen stěžovatel ) ze dne 27. 2. 2012, proti shora označenému usnesení Krajského soudu v Českých Budějoviccích, jímž byla postoupena jeho žaloba proti rozhodnutí žalované č. j. 3275/11 Městskému soudu v Praze.

[2] Protože tato kasační stížnost nesplňovala zákonné podmínky podle ustanovení § 37 odst. 3 a § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ) a nesplňovala podmínky řízení stanovené ustanovením § 105 odst. 2 s. ř. s. a podle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích ), vyzval Nejvyšší správní soud stěžovatele usnesením ze dne 15. 3. 2012, č. j.-7, k odstranění tam specifikovaných vad.

[3] Stěžovatel na výzvu reagoval podáním ze dne 23. 4. 2012, ve které žádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce.

[4] Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 16. 5. 2012, č. j.-17, zamítl žádost stěžovatele o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení advokáta. Dále jej tímto usnesením vyzval, aby Nejvyššímu správnímu soudu doložil splnění podmínky stanovené ustanovením § 105 odst. 2 s. ř. s. a aby uhradil soudní poplatek, to vše do 15 od doručení tohoto usnesení. Usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 11. 6. 2012. Lhůta ke splnění povinnosti marně uplynula dnem 26. 6. 2012.

[5] Podáním ze dne 14. 6. 2012 se stěžovatel domáhal prodloužení lhůty k doložení jeho zastoupení advokátem z důvodu složitosti a časové náročnosti komunikace s advokátem.

Stěžovatel rovněž požadoval, aby mu bylo povoleno soudní poplatek za kasační stížnosti uhradit ve splátkách. Tento návrh odůvodnil tak, že hrozí zastavení přezkumu pro nezaplacení poplatku, ačkoli podle stěžovatele dochází k přezkumu na druhém stupni i bez splnění podmínek, a že mu jeho sociální poměry neodůvodňují soudní poplatek uhradit v tak krátké lhůtě.

[6] Podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

[7] Vzhledem k tomu, že ke dni vydání tohoto rozhodnutí stěžovatel nesplnil podmínku povinného zastoupení advokátem pro řízení o kasační stížnosti podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s., jedná se o nedostatek podmínek řízení, který nebyl stěžovatelem přes opakované výzvy Nejvyššího správního soudu (usnesení ze dne 15. 3. 2012, č. j.-7; usnesení ze dne 16. 5. 2012, č. j.-17; tj. stěžovatel měl od doručení první výzvy dne 16. 4. 2012 tři a půl měsíce ke splnění této podmínky) odstraněn. Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo nic jiného, než ve smyslu ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. (za použití ustanovení § 120 s. ř. s.) kasační stížnost odmítnout.

[8] K podání ze dne 14. 6. 2012 Nejvyšší správní soud nemohl přihlédnout, protože tato žádost neobsahovala relevantní odůvodnění stran prodloužení lhůty k doložení právního zastoupení vzhledem k tomu, že stěžovateli bylo již v dubnu tohoto roku doručeno usnesení obsahující výzvu k doložení, zda splňuje podmínku podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. Stěžovatel měl k iniciování řízení před Českou advokátní komorou časový prostor od 11. 6. 2012, kdy mu bylo doručeno usnesení ze dne 16. 5. 2012, č. j.-17, o zamítnutí jeho žádosti o ustanovení advokáta. Nejvyššímu správnímu soudu ke dni vyhlášení tohoto rozhodnutí nebylo stěžovatelem doloženo, že by požádal Českou advokátní komoru o určení advokáta, resp. že by bylo Českou advokátní komorou o takovéto žádosti kladně rozhodnuto a že stěžovatel určenému advokátovi udělil plnou moc pro řízení o předmětné kasační stížnosti. Vzhledem k tomu, že ode dne doručení žádosti stěžovatele o prodloužení lhůty k doložení právního zastoupení uběhl více než jeden kalendářní měsíc, a vzhledem k tomu, že stěžovatel měl pro podání žádosti o určení advokáta Českou advokátní komorou skoro dva měsíce, dospívá Nejvyšší správní soud k závěru, že postup stěžovatele dožadující se prodloužení lhůty k doložení právního zastoupení lze považovat nikoliv za vážně míněnou žádost, nýbrž pouze za jednu z mnoha stěžovatelem vyvolávaných procesních obstrukcí za účelem prodloužení sporu-shodně usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 7. 2012, č. j. 2 As 86/2012-23.

[9] Za této procesní situace již soud nevyvozoval důsledky z nezaplacení soudního poplatku.

[10] Závěrem soud konstatuje, že v kontextu stereotypního procesního počínání stěžovatele v tomto, i v řadě mnoha dalších soudních řízení, která vede, lze mít důvodně za to, že jeho postup lze považovat nikoliv za vážně míněnou žádost, nýbrž pouze za jednu z mnoha stěžovatelem vyvolávaných procesních obstrukcí za účelem prodloužení sporu-shodně usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 7. 2012, č. j. 2 As 86/2012-23.

[11] O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (ustanovení § 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 3. srpna 2012

JUDr. Milada Tomková předsedkyně senátu