č. j. 6 As 21/2006-66 US NES ENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Milady Tomkové v právní věci žalobce: R. P., spol. s r. o., zastoupen JUDr. Vlastimilou Kaufmannovou, advokátkou, se sídlem Pod Sokolovnou 692/11, Praha 4, proti žalované mu: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, se sídlem Joštova 8, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 17. 5. 2004, č. j. 31 Ca 35/2004-36,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m ít á .

II. Žádný z účastníků ne má právo na náhradu nákladů řízení.

O důvo dně ní :

V záhlaví blíže označeným usnesením krajský soud zamítl návrh žalobce (dále jen stěžovatel ) na přiznání odkladného účinku žalobě ze dne 20. 2. 2004 směřující proti rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 15. 12. 2003, č. j. 2R 74/03-Hr.

Proti uvedenému usnesení krajského soudu podal stěžovatel kasační stížnost, ve které uvedl, že návrh na odklad vykonatelnosti má bezprostředně návaznost na podanou žalobu. Úvahy a závěr soudu považuje za nelogické a nezákonné. Stěžovatel navrhuje, aby Nejvyšší správní soud napadené usnesení Krajského soudu v Brně zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Proti rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví je podle § 102 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), možné podat kasační stížnost. Kasační stížnost je však nepřípustná v případech stanovených § 104 téhož zákona. Podle § 104 odst. 3 písm. c) s. ř. s. je nepřípustná kasační stížnost proti rozhodnutí, které je podle své povahy dočasné. Jak již Nejvyšší správní soud judikoval, rozhodnutí o odkladném účinku žaloby je rozhodnutím, které je podle své povahy dočasné (k tomu srov. usnesení publikované pod č. 207/2005 Sb. NSS). Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo, než kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. d) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítnout.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá při odmítnutí kasační stížnosti žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Po uč e ní : Proti tomuto usnesení ne js o u opravné prostředky přípustné.

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu