6 As 20/2013-17

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Tomáše Langáška a JUDr. Kateřiny Šimáčkové v právní věci žalobce: L. Č., zastoupeného JUDr. Lenkou Žídkovou, advokátkou se sídlem Slezská 11, Praha 2, proti žalovanému: Český telekomunikační úřad, se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, za účasti osoby zúčastněné na řízení: Telefónica Czech Republic, a. s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, týkající se žaloby proti rozhodnutí žalovaného ze dne 21. února 2008, č. j. 78 361/2007-603, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. ledna 2013, č. j. 8 Ca 170/2009-29,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Nejvyššímu správnímu soudu byla dne 11. března 2013 doručena kasační stížnost žalobce (dále jen stěžovatel ) ze dne 25. února 2013 proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. ledna 2013, č. j. 8 Ca 170/2009-29, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti shora označenému rozhodnutí žalovaného, kterým byl zamítnut rozklad proti rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu ze dne 15. prosince 2004 o uložení povinnosti uhradit osobě zúčastněné na řízení dlužnou cenu za poskytnuté telekomunikační služby v celkové výši 6548,90 Kč s příslušenstvím.

[2] Tato kasační stížnost však nesplňovala podmínky řízení podle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s ustanovením § 4 odst. 1 písm. d) zákona o soudních poplatcích je s podáním kasační stížnosti spojen vznik poplatkové povinnosti, není-li navrhovatel, či věc, které se návrh týká, od soudního poplatku osvobozen podle ustanovení § 11 tohoto zákona. Podle položky č. 19 sazebníku soudních poplatků, který je přílohou uvedeného zákona, je kasační stížnost zpoplatněna částkou 5000 Kč.

[3] Při podání kasační stížnosti stěžovatel soudní poplatek ve výši 5000 Kč neuhradil. Nejvyšší správní soud proto stěžovatele usnesením č. j.-13 ze dne 13. března 2013 vyzval ke splnění poplatkové povinnosti a zaplacení soudního poplatku ve výši 5000 Kč, přičemž mu stanovil k tomu lhůtu dvou týdnů od doručení usnesení. Stěžovatel byl v usnesení poučen o způsobech platby. Byl též poučen o tom, že podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), může být

účastník, který doloží, že nemá dostatečné prostředky, na vlastní žádost usnesením předsedy senátu zčásti osvobozen od soudních poplatků a že lze-jsou-li pro to zvlášť závažné důvody-účastníkovi přiznat osvobození od soudních poplatků zcela s tím, že stěžovatel může ve lhůtě stanovené pro zaplacení poplatku požádat soud o osvobození od soudních poplatků. Stěžovatel byl konečně poučen o následcích nesplnění své poplatkové povinnosti ve smyslu § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích.

[4] Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

[5] Usnesení s výzvou k zaplacení soudního poplatku bylo stěžovateli doručeno ve středu 3. dubna 2013, lhůta dvou týdnů pro splnění poplatkové povinnosti tedy uplynula ve středu 17. dubna 2013. Do dne vydání tohoto rozhodnutí však soudní poplatek za kasační stížnost zaplacen nebyl. Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo než řízení před ním vedené zastavit v souladu s § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s.

[6] O nákladech řízení bylo rozhodnuto v souladu s § 60 odst. 3 větou první s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 24. dubna 2013

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu